Komentarze
09.10.2017

Sprawdzanie kontrahentów wg Ministerstwa Finansów

Niestety obecnie jest tak, że firmę z którą chcemy współpracować zwłaszcza w przypadku nowych podatników, musimy bardzo dokładnie sprawdzić zarówno w ewidencji działalności (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), rejestrze podatników VAT, tak samo bazie REGON i jeszcze do tego mieć wydruki z tych ewidencji, a to i tak może nam nie wystarczyć, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami nieuczciwości lub zwykłego gapiostwa sprawdzanego kontrahenta.

Jak czytam w odpowiedzi na interpelacje poselską (z dnia 1.08.2017 r.), podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Cybulski, wskazuje, że sam fakt dokonania weryfikacji ww. ewidencjach, tak samo rejestrach, nie zwalnia przedsiębiorcy od ewentualnych negatywnych następstw wynikających z nieuczciwości kontrahenta, a jedynie wskazuje na dochowanie należytej staranności przez tegoż i tym samym, może go uchronić przed konsekwencjami karno-skarbowymi, ale już nie przed zapłaceniem za nieuczciwego kontrahenta z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

Paweł Cybulski zauważa, że każdy przypadek, w zależności od rodzaju transakcji i jej skomplikowania powinien podlegać indywidualnej analizie przez podatnika, a taka weryfikacja, pozwoli podatnikowi na powzięcie informacji umożliwiających podjęcie właściwych kroków w zakresie współpracy z takim kontrahentem.

Na podatnika zatem przerzucono ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym, a podsekretarz stanu, podpowiada w przedmiotowej interpretacji (bo nie wynika to z przepisów prawa), jak powinien zachować się podatnik, aby nie być posądzonym o współprace z nierzetelnym kontrahentem i tak:

Należy posiadać potwierdzenie statusu podmiotu poprzez jego sprawdzenie na stronie internetowej: ppuslugi.mf.gov.pl w udostępnionej przez Ministerstwo Finansów usłudze: „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” na portalu podatkowym, gdzie podatnik może dokonać bieżącej weryfikacji kontrahenta. Usługa umożliwia sprawdzenie, czy podmiot jest czynnym, zwolnionym podatnikiem VAT, czy też nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT, co jest niezwykle istotne w procesie dokumentowania przeprowadzenia transakcji gospodarczej.

Potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) na stronie internetowej: ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady nr 904/2010 z 7.10.2010 r.

Złożenie wniosku o potwierdzenie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie, czy podatnik jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, zgodnie z art. 96 ust 13 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia statusu kontrahenta.

Sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

Weryfikacja podmiotu w bazie REGON,

Dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (m.in. towary wymienione w załączniku nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług) – sprawdzenie, czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości (www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl).

Dodatkowo, Paweł Cybulski (podsekretarz stanu) zauważa, iż aby uczciwy przedsiębiorca nie stał się uczestnikiem procederu wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści, może a właściwie powinien również:

  • sprawdzić, czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,
  • sprawdzić, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,
  • zachować ostrożność, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, szczególnie w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a szczególnie, jeżeli ten interes dotyczy zakupu/sprzedaży towaru spoza zakresu działalności tego przedsiębiorcy,
  • zachować rozwagę, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami stanowiącymi podwyższone ryzyko, np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne, kawa, herbata, także złoto,
  • sformalizować relacje z kontrahentami – każda umowa o współpracę z dostawcą, wskazane jest, aby była zawarta na piśmie,
  • zwrócić się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
  • zabezpieczyć się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej — oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszustwie podatkowym,
  • zażądać dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.

Powyższe pozostawiam bez komentarza.