Porady podatkowe
16.02.2012

Sprzedaż internetowa towarów – kasa fiskalna

Zachęcamy do zapoznania się z poradami podatkowymi na temat stosowania kasy fiskalnej przy prowadzeniu sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu. Wiarygodnych i rzetelnych informacji dostarczają doradcy podatkowi zatrudnieni w biurze Kognitariat z Warszawy.

Przepisy prawne jasno określają, że w przypadku podmiotów gospodarczych, które dokonują sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych), nie istnieje u nich obowiązek ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Pod warunkiem, jeżeli:

  • dostawa towarów przeprowadzona jest w systemie wysyłkowym,
  • zapłata zostanie dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących daną transakcję jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji czy też dostawy zapłata ta dotyczyła.

Niezmiernie istotny jest fakt, że zwolnienie z obowiązków ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej maja tylko Ci podatnicy, którzy oprócz spełnionych ww. wymogów, prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić dane osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności (w tym jej adres).

Próg uzyskanych dochodów, zwalniający z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej wynosi 40.000 zł (20.000 zł w pierwszym roku działalności). Jeśli wszystkie powyżej wymienione warunki zostały spełnione podmiot gospodarczy nie musi wprowadzać i używać kas rejestrujących, nawet jeśli przekroczył wymieniony prób dochodów.

Jednak nie spełnienie któregokolwiek z wymagań sprawia, że po przekroczeniu danego progu sprzedaży (40 tys. zł lub 20 tys. zł) na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, podmiot (był, jest lub będzie) zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej.

Zwolnienie z korzystania z kas traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów.

Obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą wpływu należności na konto podatnika w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest z góry, tj. przed wysłaniem towaru czy wykonaniem usługi. Jeśli towar wysyłany jest za pobraniem, obowiązek podatkowy w VAT powstanie w momencie wydania towaru. Z kolei w przypadku otrzymania wyciągu bankowego w miesiącu innym niż miesiąc dokonania wpłaty przez nabywcę, dokonuje się korekty obrotu podlegającego opodatkowaniu za miesiąc faktycznego dokonania wpłaty.

Podstawą prawną do prezentowania i stosowania przepisów opisanych powyżej są:

Art. 19 ust 1 i 11 oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
§ 2 §3 i § 4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Pomyłki powstałe z niewłaściwego księgowania lub rozliczania przychodów, wynikające ze złego zrozumienia przepisów lub ich nieznajomości, mogą być przyczyną różnorodnych problemów z organami podatkowymi. Aby ich uniknąć najlepiej skorzystać z doświadczonych biur rachunkowych, oferujących usługi księgowo-podatkowe, połączone z doradztwem podatkowym. Biuro Kognitariat z Warszawy zaprasza do swojej siedziby w Śródmieściu (Stare Miasto) w celu uzyskania większej ilości informacji, na temat prowadzenia sprzedaży przez internet. Swoje usługi oferujemy wszystkim mieszkańcom Warszawy i nie tylko, w tym osobom z:

  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli,
  • Żoliborza.