Komentarze
23.01.2018

Kto nie może od 1 stycznia 2018 r., korzystystać z wyższych 50% autorskich praw

Jak już wcześniej informowałem od 1 stycznia 2018 r., z wyższych 50% autorskich kosztów, mogą korzystać tylko wymienieni w ustawie o PIT twórcy, uzyskujący przychody działalności twórczej w takich dziedzinach jak:

  1. architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz działalności naukowo-dydaktycznej;
  3. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów oraz działalności publicystycznej.

Tracą zatem miano twórcy osoby (w tym pracownicy) w rozumieniu ustawy o PIT osoby z branży IT (wyjątkiem sątwórcy gier komputerowych i różnego rodzaju aplikacji), tłumacze, geodeci, inżynierowie, projektanci, doradcy specyficznych branż, (copywriting, coaching), marketingowcy, szkoleniowcy

Nie będą zatem już podlegać autorskim prawom wszelkiego rodzaju usługi:

doradcze, prawne, finansowe, czy podatkowe, oraz przeważająca części opinii, ekspertyz i analiz z tym, że wyjątkiem będą m.in. te z nich które dotyczą działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej.

Biuro prasowe MF informuje, że dodany w nowelizacji ustawy przepis, wymienia dziedziny o charakterze twórczym, które pokrywają się z podstawowym wyszczególnieniem utworów objętych ustawą o prawie autorskim.

„Zatem to nie zawód determinuje uprawnienie do skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania dla twórców, tylko przesłanka, czy w ramach wykonywania tego zawodu zostanie stworzone dzieło (utwór)” ….. „W związku z tym, jeżeli grafik komputerowy, czy tłumacz literatury pięknej stworzą dzieło w zakresie dziedzin wskazanych w dodawanym przepisie – to przychód uzyskany z tego tytułu będzie korzystał z 50 proc. kosztów” – zapewnia MF.

Podkreślam, o ile do danego dzieła nie będzie możliwym zastosowanie 50% kosztów autorskich z uwagi ww. ograniczenia ustawowe, to nadal będzie to dzieło (o ile spełni warunki dzieła), a wówczas w przypadku wynagrodzenia:

  • z umowy o pracę – musimy zastosować pracownicze koszty podatkowe,
  • z umowy zlecenie, dzieło i umów do których stosuje się przepisy prawa cywilnego – zastosować można co do zasady 20% koszty uzyskania, a o ile możemy udowadniać, że ponieśliśmy wyższe (z tym że tylko na podstawie posiadanych dokumentów) wówczas w takiej właśnie wysokości,
  • w pozostałych przypadkach, a więc z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi (np. umowa licencji, umowa o udostępnienie wizerunku, umowa sprzedaży praw autorskich majątkowych, umowa o niekorzystanie z autorskich praw osobistych), o ile wynagrodzenie nie wynika z umów o pracę, dzieło, zlecenie czy umów podobnych – kosztów podatkowych nie stosujemy!