Aktualności
01.10.2015

Świadczenia usług przez Internet a kasa fiskalna

W przypadku świadczenia usług przez Internet (w tym sprzedaży wirtualnych wartości), tak samo sprzedaży towarów, aby móc w 2015/2016 r., skorzystać ze zwolnienia z prowadzenia tej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, muszą być spełniać pewne warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku sprzedaży przez Internet będzie to dotyczyć sytuacji:

 • Obrotu do 20 tys. zł., (tj. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych), która nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 20 tys. zł. O ile sprzedaż na rzecz tych ww. osób, nie przekroczyła w poprzednim roku 2014 – 20 tys. zł., to w 2015 podatnik kontynuujący działalność, nie musi ewidencjonować sprzedaży internetowej za pomocą kasy fiskalnej, do momentu nie przekroczenia w 2015 r. kwoty 20 tys. zł. Dodam że limit 20 tys. zł., dotyczy z tym że proporcjonalnie, również podatników, którzy rozpoczną działalność w trakcie roku 2015 r.
 • Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
 • Dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Uwaga:

 • Ustawodawca nie przewidział w przepisać sprzedaży wirtualnych wartości/towarów, tym niemniej ww. zasady z pkt. 2 należy uznać za właściwe, aby móc skorzystać ze zwolnienia z prowadzenia kasy fiskalnej, przy ich świadczeniu.
 • Zapłata za transakcję dokonana z konta osoby, która nie jest faktycznym odbiorcą, pozbawia prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet.
 • Przy sprzedaży przez internet, podatnik nie może przyjąć zapłaty za transakcję internetowe w postaci gotówki, bo traci wówczas zwolnienie.
 • O ile sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, i kupujący dokonuje odbioru towaru w siedzibie sklepu, transakcja ta również nie podlega zwolnieniu ze stosowania kasy fiskalnej.

Warto wiedzieć że zwolnienia powyższe nie dotyczą jednak min. sprzedaży przez Internet:

 • perfum,
 • sprzętu fotograficznego,
 • radiowego,
 • telewizyjnego lub
 • telekomunikacyjnego
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawne, w tym w zakresie doradztwa podatkowego, z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w pozycji 43 załącznika do rozporządzenia (stołówki w placówkach oświatowych).
 • i inne … patrz załącznik do rozporządzenia

Sprzedaż ww. usług i towarów, zawsze obliguje do zastosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu.

I na koniec do sprzedaży internetowej obowiązek podatkowy powstaje:

 • w dniu dokonania dostawy/wykonania usługi o ile nastąpiła wcześniej niż zapłata;
 • jeśli usługa ma charakter ciągły (w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń) obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia
 • o ile otrzymano przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę zawsze w dniu ich potrzymania w części jaka wpłynęła na konto

Zawsze więc każdorazowo należy określić, kiedy miała miejsce dostawa towarów tak samo świadczenie usługi, czyli w którym momencie powstał obowiązek podatkowy. Istotny bowiem jest moment dostarczenia towaru, zakończenia świadczenia usługi do klienta.