AktualnościKORONAWIRUS
22.04.2020

Świadczenie postojowe!

Kwota świadczenia postojowego co do zasady wynosi 2080 zł.

Jednak w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu poprzedzającym złózenie wniosku, przychody z umów cywilnoprawnych w rozumieniu ustawy o PIT wyniosły mniej niż 1 300 zł, wówczas świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzenia wynikającego z tych umów.

Dla wykonujących działalność na karcie podatkowej świadczenie przysługuje w wysokości 1 300 zł.

Aby uzyskać świadczenie po raz pierwszy, należy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, złożyć wniosek o przyznanie świadczenia postojowego. W kolejnych dwóch miesiącach nie składa się ponownie wniosku a jedynie oświadczenie, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. 

Kto może uzyskać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe może uzyskać osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r., w tym m.in. umowę zlecenie i umowę o dzieło, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowy o pracę).

Osoba występująca o przyznanie świadczenia postojowego powinna mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz być polskim obywatelem lub legalnie przebywającym w Polsce obcokrajowcem.

Świadczenie postojowe przysługuje również osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzące działalność w formie spółki cywilnej.  

Nie przysługuje jedjak wspólnikom spółek osobowych takim jak komandytowych, jawnych, partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o. ani tym spółkom>

Jak ubiegać się o świadczenie postojowe?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek o jego przyznanie na stronie praca.gov.pl

To co istotne to, że w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym o dzieło) wniosek składa zleceniodawca lub zamawiający.

W razie zawarcia kilku umów wniosek powinien zostać złożony przez każdego zleceniodawcę lub zamawiającego odrębnie dla każdej umowy. Warunek że suma tych umów nie przekroczy 15 tys zł (GUS nie podał jeszcze wysokości wynagrodzenia za I kwartał 2020 r., jednak na podstawie danych za IV kwartał 2019 r. limit wynosiłby 15 595,74 zł);

To co istotne to należy wykazać że nastapił albo przestój w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego albo zmniejszenie wynagrodzenie

Świadczenie postojowe zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać przyznane trzykrotnie 6 240 zł. (2080 x3)