AktualnościKORONAWIRUS
29.04.2020

Tarcza Finansowa z Polskiego Fundusz Rozwoju (PFR)

To co wg mnie, ze wszystkich dotychczasowych form pomocowych wydaje się być właściwym wsparciem (o ile tylko uda się otrzymać), to pomoc finansowa jaką zaczyna oferować Polski Fundusz Rozwoju (PFR), poprzez banki, w który mamy konta firmowe i jest to pomoc dla firm zatrudniających pracowników i zleceniobiorców. W dniu 27 kwietnia Komisja Europejska wyraziła zgodę na jej wdrożenie.   

Koniecznie należy kontaktować się z własnym bankiem, bo od dzisiaj (29.04) od godz. 18:00, banki uruchomiły przyjmowanie elektronicznych wniosków.     

Korzystanie z dotychczas udostępnionych form wsparcia, nie wyklucza ubiegania się i otrzymania pożyczki z PFR!

W przypadku mikroprzedsiębiorstw pożyczki mogą być udzielane do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na trzy lata, przy czym środki bezzwrotne będą stanowiły do 75 proc. subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.


W przypadku małych i średnich firm kwota pożyczek jest zdecydowanie wyższa: do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na trzy lata, zasady pomocy bezzwrotnej zaś identyczne jak w przypadku mikrofirm.

Natomiast w przypadku dużych firm, a więc zatrudniających więcej niż 250 osób finansowanie jest udzielane bezpośrednio przez PFR na bazie indywidualnej analizy finansowej.

Przedsiębiorca musi odnotować spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

Nie może jednak wobec takiego przedsiębiorcy:

  • być otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
  • korzystający ze wsparcia finansowego w ramach PFR musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Rzeczywistego Programu, do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
  • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość podobnie jak opóźnienie w płaceniu składek, tak samo opóźnienie  

Pożyczka przeznaczone może być na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Jeśli pracodawca zwolni pracownika, to zmaleje też bezzwrotna część kwoty subwencji, którą otrzyma!

Takie same kryteria są dla sektora MŚP, ale subwencja – przy odpowiednim spadku przychodów – wyniesie 4, 6 i 8 proc. ich wartości w 2019 r.