AktualnościOsoby fizyczne – PDOFPodatek CITPodatek VAT
08.01.2019

Zmiany w terminach zawiadamiania US o formie opodatkowania i formie placenia zaliczkek w 2019 r.

Utrwaliło się a ja, co roku o tym przypominałem, że do 20-go stycznia każdego nowego roku, o ile chcemy dokonać zmiany na nowy rok w zakresie rozliczania się z US (z zasad ogólnych (18% i 32%) na podatek liniowy (19%) i odwrotnie, lub dokonać wyboru ryczałtu ewidencjonowanego tak samo karty podatkowej, należało właśnie w nieprzekraczalnym terminie do 20-go stycznia każdego nowego roku, powiadomić o tym fakcie pisemnie US. Z kolei do 20-go lutego, każdego nowego roku, podatnicy, musieli zadeklarować (o ile chcieli zmienić) zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy zarówno PIT jak i CIT (z miesięcznych na kwartalne lub w stałej wysokości i odwrotnie) oraz podatek VAT (z miesięcznych na kwartalne i odwrotnie).

Obecnie od 2019 r. ww. zawiadomienie do US będzie się dokonywać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu i nie w formie pisemnej tylko, co do zasady poprzez aktualizacje danych w CEIDG – to akurat obowiązywało już i w poprzednim stanie prawnym.

Z kolei o naszym wyborze wpłat zaliczek PIT i CIT na 2019 r., informować będziemy US dopiero w zeznaniach rocznych składanych w 2020 r., a w przypadku rozliczeń VAT – tu się nic nie zmieniło – tradycyjnie poprzez aktualizacje VAT-R. Przy czym kwartalne rozliczenie VAT jest zarezerwowane tylko dla niektórych podatników, przy czym od połowy 2019 r., (zgodnie z na razie z propozycja rządowa) – ma być zlikwidowana forma kwartalnego płacenia podatku VAT.

Tak więc w 2019 r., formy i terminy zawiadomień US o sposobie rozliczania z US oraz płacenia zaliczek na podatek dochodowy jak i podatku VAT należy stosować jak poniżej:

 1. Podatek dochodowych osób fizycznych (PIT) i Ryczałt Ewidencjonowany (PPE) – w 2019 r., – osoby fizyczne prowadzące własne działalności gospodarcze, chcące rozliczać się w formie podatku (PIT) a więc zasady ogólne (18% i 32%), podatek liniowy (19%), ewentualnie wg ryczałt (PPE), muszą dokonać takiego wyboru i powiadomić właściwy US do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym 2019 r., albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego 2019 r.
 2. Karta podatkowa – tu należy nie później niż do dnia 21 stycznia 2019 (bo 20 stycznia 2019 wypada w niedzielę) powiadomić o tym US. O ile podatnik rozpoczyna działalność po 21 stycznia 2019 r. wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa się przed rozpoczęciem działalności w tej formie.
 3. Uwaga: podatnicy którzy nie zgłoszą likwidacji działalności gospodarczej, nie złożą oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, albo nie zawiadomili w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzą nadal działalność opodatkowaną w tej formie.
 4. Forma zawiadomienia US o wyborze formy opodatkowania na 2019 r. – podatnicy którzy chcą dokonać zmian muszą zawiadomić US dokonując tego poprzez:
 5. aktualizacje wpisu w Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 6. w przypadku osób fizycznych będących wspólnikami spółek osobowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – powiadamiając indywidualnie US (można też tego dokonać drogą elektroniczną np. pismem ogólnym ePK, o ile mamy założony profil zaufany lub dysponujemy podpisem elektronicznym)
 7. VAT kwartalny – w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca tego kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie (druk VAT-R) – dotyczy tylko małych podatników, zarejestrowanych czynnych podatników VAT dłużej niż 12-mc i nie handlujących towarami wrażliwymi.
 8. karta podatkowa – druk PIT-16A
 9. Uwaga: podatnicy którzy pomiędzy 1 stycznia a 21 stycznia 2019 r. dokonali z tym, że nietrafnego wg nich wyboru – mogą to jeszcze zmienić najpóźniej właśnie do 21 stycznia 2019 r.,  (bo 20-ty stycznia to niedziela), dokonując zmiany wyboru formy opodatkowania na rok 2019 r., oczywiście o ile wcześniej nie uzyskali pierwszego przychodu.
 10. Podatnicy, którzy rozpoczną działalność gospodarcza po 21 stycznia 2019 r., – wybór formy rozliczania się z US następuje u nich nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego 2019 (z tym że nie dotyczy to karty podatkowej – patrz pkt 2)
 11. Dopiero w zeznaniu rocznym za rok 2019 r, (składanym do końca kwietnia 2020 (PIT) oraz końca marca (CIT), w którym zastosowaliśmy dane rozwiązanie – poinformujemy o tym US a dotyczyć to będzie:
 12. prowadzeniu ksiąg rachunkowych – (dotyczy podatników, którzy nie mają takiego obowiązku z powodu nieprzekroczenia limitu przychodów w wysokości 2 mln euro)
 13. wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych (dotyczy PIT i CIT)
  UWAGA: zawiadomienia składane przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2019 r
 14. ustaleniu daty powstania przychodów na zasadzie kasowej – możliwe w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych i zarejestrowane za pomocą kas fiskalnych. UWAGA: powyższe tj. wykazanie przychodu w miesiącu otrzymania zaliczkijest wyjątkiem od podstawowej zasady(najczęściej stosowanej), że otrzymywane zaliczki nie generują przychodów w dacie ich otrzymania, tylko w dacie wykonania usługi, lub wydania towaru.
 15. metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych (dotyczy PIT i CIT)
  1. o zawieszeniu działalności – w przypadku spółek osobowych (PIT – jawne, komandytowe spółki partnerskie) oraz przez podatników podatku CIT, a będących wspólnikami spółek osobowy – informujemy w rocznym zeznaniu podatkowym za rok w którym zawieszono działalność.

Dla przypomnienia – formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 1. Zasady ogólne (18% i 32%) –  osoby fizyczne opłaca się wybrać o ile będziemy uzyskiwać dochody w przedziale od 96 tys. zł do 190 tys. zł. Dużo tu zależy od tego czy będziemy chcieli skorzystać ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem, rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci, odliczenia ulg na dzieci, internet, rehabilitacyjnej czy darowizn do wysokości max 15% od dochodu. Podatku nie płacimy o ile dochód nie przekroczył kwoty 8.000 zł. (w 2018 kwota wolna była 6 600 zł). Obowiązuje tu zasada degresji, że im wyższy dochód tym niższa kwota wolna od podatku. Przy dochodzie od 8 000 zł do 13 000 zł (kwota wolna od 8 000 do 3 091 zł.). O ile dochód przekroczy 13 000 zł, ale będzie niższy niż 85 528 zł, to kwota wolna wyniesie 3 091 zł. Dochód mieszczący się w przedziale 85 528 zł a 127 000 zł, – kwota wolna od podatku wyniesie od 3 091 zł do 1 zł, a po przekroczeniu kwoty 127 000 zł, kwota wolna od podatku już nie występuje.
 2. Podatek liniowy 19% osoby fizyczne – brak jakichkolwiek ww. odliczeń, poza możliwością przekazania w zeznaniu rocznym 1% podatku na działalność pożytku publicznego.  
 3. W przypadku osób prawnych CIT – 9% (tzw. „mały podatnik”) i 19% pozostali podatnicy – możliwość odliczeniaprzekazania w trakcie roku darowizn i odliczenia nie więcej niż 10% z tego tytułu od dochodu, oraz w zaznaniu rocznym 1% od podatku na działalność pożytku publicznego.  
 4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawki to 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%), w zależności od rodzaju prowadzonej dzielności z tym, że niektóre z usług są wyłączone z możliwości ich świadczenia w tej formie. W zeznaniu rocznym 1% podatku na działalność pożytku publicznego.  
 5. Karta podatkowa – stawki stałe w zależności od rodzaju działalności (tutaj również są duże ograniczenia a dodatkowo wysokość stawki uzależniona jest od liczby mieszkańców danej miejscowości).
 6. Zaliczki na podatek dochodowy (PIT i CIT) – nie trzeba odprowadzać, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Powyższe rozwiązanie jest dobrowolne.

Uwaga:

Zarówno w przypadku zmian ww. zasad opodatkowania jak i form wpłacania zaliczek na podatek PIT o CIT, oraz rozliczania podatku VAT, było i nadal jest możliwe, tylko o ile podatnik spełnia warunki dla tych form rozliczania.

Również nie zmieniła się zasada, że o ile nie chcemy nić zmienić w zakresie formy prowadzeniu działalności gospodarczej, to nie musimy nic robić w tym kierunku tzw. wysyłać jakichkolwiek zawiadomień do US. Wyjątkiem jest zawiadomienie w zeznaniu rocznym o formie płacenia zaliczek PIT i CIT – te jak informowałem wykażemy w zeznaniach rocznych, poprzez zaznaczenie właściwego pola.

Należy pamiętać, że co do zasady dokonanie wyboru danej formy opodatkowania powoduje, że nie ma możliwości dokonania zmiany w trakcie roku i należy wybraną formę opodatkowania kontynuować do końca roku kalendarzowego. Oczywiście zmian należy bezwzględnie dokonać, o ile przestajemy spełniać warunki obowiązujące dla stosowania danej formy opodatkowania. Jedynie w przypadku zasad ogólnych oraz CIT, nie istnieją warunki, których naruszenie spowodowałoby konieczność ich zmiany na inne w trakcie roku.