KomentarzeOsoby fizyczne – PDOFPodatek CIT
31.12.2018

Wydatki za zakup środków trwałych ostatnia szansa w tym zaliczka

Cały czas dostaję sygnały co można jeszcze w 2018 r., zrobić aby podatek był niższy?

To już naprawdę „ostatni dzwonek” i z tym związana możliwość odliczenia poniesionych wydatków jeszcze w 2018 r.

Przypominam, że od 2017 r., wszyscy podatnicy (bez względu na wysokość obrotów) mają możliwość zaliczyć w koszty podatkowe nabycie fabrycznie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT – do kwoty jednorazowo 100 tys. zł, w tym zaliczkę wpłaconą na te środki!

Jednak wartość początkowa ww. środków musi wynosić co najmniej 10 tys. zł, a w przypadku większej liczby środków trwałych – ich łączna wartośćpoczątkowa musi wynosić co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3.500 zł.

Nowością od 2017 r. jest fakt tym przypadku, zaliczać w ramach ww. limitu (100 tys. zł) zaliczki, przedpłaty itp., a więc wpłaty na poczet nabycia ww. środków trwałych, przy czym dostawa tych środków trwałych, może zostać wykonana w następnych okresach sprawozdawczych. Wpłata zaliczki w grudniu w grudniu 2018 r., będzie kosztem podatkowym 2018 r, pomimo że śr. trw. odbierzemy w 2019 r.

Dla spółek osobowych limit odpisów amortyzacyjnych wynoszący 100 tys. zł., odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wszystkich wspólników takiej spółki. O ile spółka osobowa ma np. 3 wspólników, każdemu będzie możliwym uznanie do rozliczeń podatku dochodowego po 33,33%.

Zakup fabrycznie nowego środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 100 tys. zł, będzie jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w część odpowiadającą temu limitowi (100 tys. zł). Nadwyżka ponad 100 tys. zł., będzie podlegać zaliczeniu do kosztów w formie amortyzacji naliczanej na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną) począwszy od kolejnego roku podatkowego.

UWAGA

Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu do 100 tys. zł nie obejmuje: budynków i lokali (grupa 1), budowli (grupa 2) środków transportu (grupa 7), inwentarza żywego (grupa 9).

Kolejne przypomnienie,

nadal „równolegle przysługuje tak jak przysługiwała (na dotychczasowych zasadach), jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 50.000 eur., (216 tys. zł. w 2018 r.), z tym, że jest tu uwaga uznawana jest za pomoc de minimis (do 200 tys euro w okresie 3 lat, a dla firm transportowych do 100 tys eur)

Przysługuj ów limit (jednorazowej amortyzacji do 50 tys, eur)tylko podatnikom którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym oraz tzw.małym podatnikom” (u których wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro – dla 2018 to 5.176.000,- zł.).

Dotyczy zakupu środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT (przy czym nie muszą być one fabrycznie nowymi – mogą być używane – oraz mogą być to środki transportu, ale z wyłączeniem samochodów osobowych)

Zakup środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej limit 50 tys. eur., będzie jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w część odpowiadającą temu limitowi. Nadwyżka ponad 50 tys. eur., będzie podlegać zaliczeniu do kosztów w formie amortyzacji naliczanej na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną), i można tego dokonać w już grudniu 2018 r. o ile będziemy dysponować faktura zakupową. W tym przypadki zatem nie można zaliczać w ramach ww. limitu (50 tys. eur), zaliczki, przedpłaty itp.

UWAGA

Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 50 tys. eur, nie obejmuje: budynków i lokali (grupa 1), budowli (grupa 2) samochodów osobowych (z grupy 7) oraz inwentarza żywego (grupa 9)

Ostatnia rzecz jaka się nasuwa i o której również informowałem  

Możemy zaliczać jednorazowo w koszty opłatę wstępną z tytułu leasingu operacyjnego podpisaną jeszcze w grudniu 2018 r. (i dotyczyć to może również samochodów osobowych), choć odbiór przedmiotu lesingu, nie może być zbyt odległy jak upomina Min. Fin. Co oznacza termin odległy tego Min. Fin nie zdefiniowało?

Podsumowując:

Po spełnieniu ww. warunków dla ww. podmiotów możliwym jest w 2018 r. dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na łączną kwotę 316.000 zł (216.000 zł, + 100.000 zł) – pod warunkiem spełnienia ww. warunków przez ww. podmioty.

Możemy zaliczyć w koszty opłatę wstępną leasingową maszyn i urządzeń ale i samochód osobowych o dowolne wartości

Dla porządku dodam że klasyfikacje KŚT 3 obejmuje (Kotły i maszyny energetyczne), KŚT 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania),  KŚT 5 (Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne),  KŚT 6 (Urządzenia techniczne) KŚT 7 (Środki transportu), KŚT 8 (Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane).