Aktualności
16.10.2015

Układ ratalny z ZUS na nowych zasadach

Z dniem 1 grudnia 2015 r., płatnicy składek do ZUS, którzy mają zadłużenie wobec tej jednostki, będą mogli na korzystniejszych warunkach niż obecnie, zawrzeć z ZUS układ ratalny, lub wnioskować o odroczenie terminu płatności, które to układy będą mogły obejmować całą zaległość, a więc również w części finansowanej przez ubezpieczonego – co do tej pory nie było możliwym.

Zawarcie porozumienia z ZUS powoduje brak konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji, a więc nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego ich wyegzekwowania.

Dodam tylko że:

  • wprzypadku istniejących zaległości, wystąpienie z wnioskiem o ich ratalną spłatę, można wystąpić zarówno przed, jak i po obowiązującym płatnika terminie płatności składek.
  • odroczenie terminu płatności, może dotyczyć jedynie składek bieżących lub przyszłych, których ustawowy termin płatności nie upłynął (dlatego wniosek o odroczenie, należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu płatności danej składki).

Przypominam że w stosunku do należności, których termin zapłaty został odroczony, ZUS nie nalicza  odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobiera opłatę prolongacyjną. Opłata ta jest naliczana od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia włącznie, w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Nowością jest również rekompensata związaną z opóźnieniem w przekazywaniu zaległych składek do OFE. Będzie to część opłaty prolongacyjnej, jaką musi zapłacić płatnik występujący z wnioskiem o układ ratalny lub odroczenie terminu płatności, wyliczana proporcjonalnie do wysokości zaległych składek ZUS.

Opłata prolongacyjna będzie podlegać waloryzacji kwartalnej (zewidencjonowana na subkoncie ubezpieczonego po 31 stycznia danego roku) oraz waloryzacji rocznej (zewidencjonowana na subkoncie ubezpieczonego na 31 stycznia danego roku).

Pozdrawiam

Kaczmarski Michał