Aktualności
08.01.2021

Umowy o dzieło – zgłaszamy do ZUS!

Przypominam, że od 1 stycznia 2021 r. w przypadku zawarcia umowy(ów) o dzieło po tej dacie, należy zgłosić taką umowę(wy) w terminie 7 dni od ich zawarcia do ZUS na specjalnym formularzu RDU.

Dodam że umowy o dzieło nadal są wyłączone z oskładkowania do ZUS.  

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.   

W formularzu ww. należy wskazać z kim zawarta została umowa o dzieło, datę zawarcia, czas trwania, liczbę zawartych umów z danym wykonawcą oraz co najistotniejsze z punku widzenia ZUS – co jest przedmiotem umowy o dzieło.

Jak łatwo można się domyślić, ZUS w ten oto sposób nie ponosząc specjalnie żadnego wysiłku, posiądzie wiedzę o częstotliwości zawieranych umów o dzieło, oraz co najważniejsze czego dotyczą, a więc czy oby na pewno jest to umowa o dzieło, czy może jednak powinna być oskładkowana jako umowa zlecenia.

Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub wydrukować i przesłać pocztą

Obowiązek ww. nie dotyczy umów o dzieło zawartych z:

·        własnym pracownikiem,

·        wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,

·        zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

ZUS na swoich stronach przypomina, wskazując wyroki sądów administracyjnych, że umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  z 4 lutego 2014 r., III AUa 596/13).

Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia (wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r., II UK 402/12).

Wykonanie dzieła najczęściej wg ZUS polega na:

·        wytworzeniu rzeczy,

·        zmianie rzeczy już istniejącej,

·        naprawieniu rzeczy,

·        przerobieniu rzeczy,

·        uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,

·        połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,

·        dodaniu części składowych

(ZUS przywołuje tu wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r., II UK 39/13).

Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła (wyroki Sądu Najwyższego: z 3 listopada 1999 r., IV CKN 152/00, z 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13, z 14 listopada 2013 r., II UK 115/13, z 4 czerwca 2014 r., II UK 543/13, oraz z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13). Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora.

patrz – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/publisher/details/1/umowy-cywilnoprawne-w-ubezpieczeniach-spolecznych/928457#0