Aktualności
20.12.2017

Zmiany w ustawie o podatku dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2018 r.

Przedstawiam najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2018 r. jest ich dużo, ale najważniejsze wg mnie to:  

 1. Kwota wolna od podatku – została podwyższona do 8 000 zł., (była 6 600 zł) powoduje powyższe w 2018 r., że osoby których podstawa obliczenia podatku będzie niższa 8 000 zł nie zapłacą podatku.
 • o ile będzie wyższa od 8 000 zł, lecz nie przekroczy 13.000 zł., kwota zmniejszająca podatek będzie miała degresywny charakter (będzie maleć wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku).
 • z kolei u osób których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej tj. 85.528 zł,będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł a powyżej 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł i więcej, tak więc te osoby nie będą miały kwoty zmniejszającej ich podatek.
 • Kwota zmniejszająca podatek w 2018 r.:

1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł; – brak podatku do zapłaty

1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

0 zł., – przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł i więcej.

 1. Zmiany w limitach zwolnienia z podatku PIT dla:
 • świadczeń otrzymanych z ZFŚS – limit roczny podniesiono do 1 000 zł (było 380 zł)
 • zapomóg losowych:
 • ile zapomoga finansowana będzie z określonych w przepisach ustawy o PIT źródeł, w tym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – nie będzie objęta żadnym limitem kwotowym (a poprzednio było to 2 280 zł)
 • o ile z innych źródeł niż określonych w przepisach ustawy o PIT – wówczas limit roczny to 6 000 zł (było to 2 280 zł)
 • świadczeń ze źródeł innych niż ZFŚS:
 • otrzymywanych od pracodawcy a związanych z objęciem dziecka opieką dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz do przedszkola – będzie jeden łączny limit zwolnienia dla tych ww. form wsparcia do 1 000 zł. (było odpowiednio 400 zł a do przedszkola 200 zł)
 • dopłaty do wypoczynku (wczasy pod gruszą) – podniesiono do 2 000 zł (było 760 zł)
 • przychodów z zamiany rzeczy lub praw – limit roczny 6 000 zł (było 2 280 zł)
 • wygranych w konkursach – dla wygranej jednorazowej 2 000 zł (było 760 zł)
 • wygrana w pokera została zwolnione od podatku PIT bez względu  wysokość wygranej – o ile ta gra prowadzona będzie przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • wygrane w innych grach hazardowych – nadal o ile kwota jednorazowej wygranej nie przekroczy 2 280 zł, będzie zwolniona z podatku PIT, pod tym samym warunkiem co gra w pokera, a więc i ile te gry hazardowe urządzane będą i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • diet oraz zwrotów kosztów ale tylko otrzymywane w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – rocznie 3 000 zł (było 2 280 zł)
 • zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej – rocznie 1 000 zł (było 638 zł)
 • świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów:
 • Zniesiono roczny limit zwolnienia podatkowego ( który był przypomnę do kwoty 2 280 zł), Doprecyzowano jednak, że takie zwolnienia będą dotyczyć tylko świadczenia otrzymane od pracodawcy/byłego pracodawcy lub jego następcy prawnego i tylko dla członków rodziny pracownika/emeryta a także dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów tak samo rencistów.
 1. Wyższy limit dla jednorazowej amortyzacji – na nabycie środka trwałego (ŚT), tak samo prac modernizacyjnych (ŚT), oraz nabycia WNiP, od której to kwoty dopiero trzeba będzie zacząć ich amortyzacje a wiec powyżej 10 000 zł  (było 3 500 zł)
 2. Zaliczki na PIT – nie będzie obowiązku ich wpłacania do kwoty 1 000 zł., z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tak samo dochodów z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów oblicza się jedną zaliczkę. Będzie to prawo a nie obowiązek.
 3. Wprowadzono urzędowe wzory:
 4. oświadczenie małżonków uzyskujących przychody z najmu – w przypadku małżonków uzyskujących przychody z najmu, od 2018 r. obowiązkowy będzie urzędowy druk oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich, oraz zawiadomienie o rezygnacji z przychodów z najmu wg wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. UWAGA: nowością jest również fakt, iż przychody z najmu powyżej kwoty 100 tys. zł., rocznie będą opodatkowane stawką ryczałtową 12% (poprzednio było to 8,5% bez ograniczeń kwotowych) 
 5. oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według jednolitej 19% stawki podatku jak i zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.
 6. Zlikwidowano z kolei obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR
 7. Dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski – rozszerzono katalog o dochód (przychód) osiągany z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w tzw. spółce nieruchomościowej będący skutkiem operacji innej niż zbycie. Oznacza to, że dochodem (przychodem) opodatkowanym w Polsce będzie także np. umorzenie udziałów, wystąpienie ze spółki osobowej będącej podatnikiem, zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce lub likwidacja osoby prawnej.
 8. Przychody uzyskiwane z programów motywacyjnych – został zrównany z przychodami ze stosunku pracy, ewentualnie jako przychód z działalności wykonywanej osobiście lub przychód z innych źródeł. Tym samym będzie podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej PIT i oskładkowanniu (w poprzednim stanie prawnym były to przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane stałym podatkiem PIT 19%)
 9. Przychód ze zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej – został określony w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie zawartej w umowie. Przy czym organ kontroli może obecnie od 2018 r. weryfikować czy cena podana w umowie jest ceną rynkową.
 10. Amortyzacja WNiP a koszty podatkowe – nie będzie już możliwym ujęcia w kosztach podatkowych nabyć WNiP które zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika a następnie zbyte celem ich zakupu, w części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia. To samo będzie dotyczyć wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych – o ile posiadamy nieruchomości zabudowaną położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którą wykorzystujemy w naszej działalności gospodarczej (będącą naszym środkiem trwałym) oraz jej wartość początkowa przekracza 10.000.000,- PLN. Wówczas to podatek od takich nieruchomości komercyjnych będzie wynosił 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji. Na podatnikach ciąży obowiązek obliczania miesięcznych zaliczek na podatek i wpłacania ich na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.
 12. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne – po zmianie przepisów do kosztów podatkowych nie będzie wliczać się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich części, które uprzednio na podstawie ustawy o PIT zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w przepisach ustawy o PIT. Wierzytelności te lub ich części, będzie zaliczać się do kosztów uzyskania przychodów po ich pomniejszeniu o kwotę zaliczoną uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów. (Przednio przepis wskazywał na uprawdopodobnienie ich nieściągalności, a po zmianie tylko zgodnie z literalnym wskazaniem w przepisach  ustawy o PIT)
 13. Jednostka zależna – podniesiono limity zaangażowania do 50% dla udziałów w kapitale lub 50praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 50udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach jednostki zależnej (było 25%)
 14. Udziały jednostki zależnej a związane z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) został również podwyższony do 50% (było 25%)
 15. Podatnicy zobowiązani będą do opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) – o ile przychody CFC znajdować się będą na poziomie niższym niż 250.000 EUR (w poprzednim stanie prawnym tacy podatnicy musieli to czynić o ile przychód CFC przekraczał 250.000 EUR)