Aktualności
09.02.2018

Ważne terminy 20 luty oraz 26 luty 2018 r.

Informowałem już o ważnej dacie 20 stycznia 2018 r., obecnie przypominam o kolejnych dwóch ważnych datach a dotyczących wszystkich podatników płacących CIT, PIT i VAT a mianowicie: 

 1. Do 20 lutego 2018 r., należy wybrać formę płacenia zaliczek na podatek dochodowy w 2018 r., zarówno od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT).
 2. Do 25 lutego (z tym że w 2018 r. do 26 lutego), zawiadamiamy o wyborze formy rozliczania się z podatku VAT– dotyczy podatników płacących ten podatek. 

To również są graniczne daty decydujące o możliwości dokonania wyboru/zmiany sposobu rozliczania się (płacenia podatków) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2018 r.

Oczywiście, o ile nic nie chcemy zmieniać w naszych dotychczasowych rozliczeniach z US (jakie mieliśmy w 2017 r.), oraz nie zmienił się nasz status np. dalej jesteśmy tzw. „małymi podatnikami” – nie musimy składać żadnych powiadomień – przyjmuje się że kontynuujemy nasze rozliczenia z poprzedniego roku.

Istnieją następujące możliwości rozliczania się z płaconych w 2018 r. podatków: 

 1. co miesiąc – (CIT, PIT i VAT) wyliczać i wpłacać do US zaliczkę na podatek dochodowy (CIT lub PIT) oraz VAT należny (dotyczy to wszystkich przedsiębiorców)
 2. co miesiąc – ale jako stała kwota zaliczki (CIT lub PIT) – tzw. „uproszczona forma płacenia zaliczki” – nie jest dostępna dla firm rozpoczynających działalność w 2018 r., tak samo w 2017 r., oraz dla tych osiągających straty w poprzednich dwóch latach.
 3. co kwartał (CIT i PIT) – ta forma jest dostępna tylko dla tzw. „małych podatników” (przychód ze sprzedaży do 1.200.000 euro), oraz dla podatników rozpoczynający działalność w 2018 r. ale z pewnym wyjątkiem, o którym w dalszej części wyjaśnień.
 4. co kwartał (VAT) – ta forma jest dostępna w 2018 r. tylko dla tzw. „małych podatników”, w tym dokonujących transakcji tzw. „towarami wrażliwymi” z tym, że tu również w ograniczonym zakresie – o czym poniżej. 

ad 1)

Najpopularniejsze rozliczenie to miesięczna zaliczka (CIT lub PIT) do 20 każdego następnego miesiąca – wpłacamy zaliczkę po zsumowaniu przychodów, od których odejmujemy koszty podatkowe a od uzyskanego dochodu wyliczamy podatek (według skali (18% i 32%) lub liniowy 19% dla PIT, a dla CIT stały 19%. W przypadku PIT (a więc osób fizycznych), pomniejszamy podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 % podstawy wymiaru).

Z kolei podatek VAT – płacimy również tradycyjnie, co miesiąc do 25 każdego następnego miesiąca i odprowadzamy do US różnicę pomiędzy VAT należnym a naliczonym (o ile powstanie).

ad 2)

Uproszczone zaliczki PIT i CIT – możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej, nie dotyczy (bo nie może), osób i firm które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (a więc w2018 r. lub 2017 r.), nie ma po prostu z czego wyliczać kwot do zaliczki.

Przypominam, że u przedsiębiorcy rozliczającego się według skali podatkowej, zaliczka stanowi 1/12 podatku(obliczonego według zeznania podatkowego za 2016) składanego w 2017. O ile w 2016 r. była strata albo dochód nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, zaliczkę wylicza się od dochodu za 2015 r. O ile i w tym roku nie było dochodu, nie ma możliwości skorzystania z tej formy wpłacana zaliczek.

Osoba fizyczna, uproszczoną zaliczkę może pomniejszyć jeszcze o składkę zdrowotną 7,75 % podstawy jej wymiaru.

U przedsiębiorcy płacącego podatek liniowy PIT-36L – uproszczona zaliczka – stanowi 1/12 podatku wyliczonego przy zastosowaniu 19% stawki, reszta jak wyżej.

O ile rok podatkowy przedsiębiorcy jest krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas podstawą wyliczenia zaliczki jest podatek przypadający proporcjonalnie na każdy miesiąc.

Dla wszystkich ww. metod (CIT i PIT), w rocznym zeznaniu za 2018 r., nastąpi ostateczne rozliczenie tego podatku.

ad 3)

Zaliczki kwartalne (CIT i PIT) – tylko dla tzw. „małych podatników”, liczymy podobnie jak dla pkt 1 z tym, że kwartalnie. Przy tej metodzie, nie ma znaczenia, że rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – zaliczki odprowadzamy za kwartał roku kalendarzowego.

Mogą z tej formy korzystać podatnicy rozpoczynający działalność w 2018, ale nie tacy którzy zostali utworzeni:

 • w wyniku przekształcenia połączenia lub podziału podatników lub
 • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej lub
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych, kwoty co najmniej 10.000 euro.

Zaliczki kwartalne (CIT) może opłacać „podatkowa grupa kapitałowa” w pierwszym roku jej założenia, a w następnych o ile będzie kwalifikować się do tzw. „małego podatnika”.

 ad 4)

W przypadku podatku VAT kwartalnego, kumulujemy podatek naliczony i należny z trzech miesięcy i rozliczamy z US raz na kwartał – do 25 każdego kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale.

Możliwość skorzystać z tej formy opodatkowania mają, co do zasady tylko tzw. „mali podatnicy”, oraz podatnicy, którzy co najmniej przez okres 12. wcześniejszych miesięcy byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i terminowo składali deklaracje VAT-7 i oczywiście nadal są „małym podatnikiem”. Dotyczy to również podatników, którzy dokonali rejestracji do VAT po 30 września 2016 roku. Uwaga, termin od którego liczy się owych 12 miesięcy liczy się od daty rejestracji w US – druk VAT-R a nie od daty rejestracji firmy w CEIDG tak samo w KRS.

O ile podatnik jest czynnym podatnikiem VAT i w trakcie prowadzonej działalności chce zmienić sposób rozliczania z miesięcznego na kwartalny, zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału a więc (I kw do 25 lutego, II kw do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada), za który będzie po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie.

 Nie jest ta forma (kwartalnego rozliczana się w VAT), co do zasady dostępna dla podatników handlujących tzw. „towarami wrażliwymi” wymienionych w załączniku nr 13 do u.p.t.u., z tym, że wyjątkiem jest sytuacja, o ile taki „mały podatnik” w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach, dokonał dostawy takich ww. towarów (z załącznika nr 13 do ustawy), których łączna wartość dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł.

Podatnicy, którzy wybrali tą formę kwartalnego rozliczania się z US, mogą dokonać jej zmiany dopiero po upływie czterech pełnych kwartałów.

Obecnie nawet jeśli „mały podatnik” rozlicza VAT „metodą kasową”, ale nie spełni ww. warunków uprawniających do kwartalnego rozliczania VAT, to będzie musiał składać deklaracje VAT miesięcznie.

Kwartalne rozliczanie VAT daje również możliwość stosowania „kasowej metody VAT” z tym że dopiero po upływie 12 miesięcy od rejestracji do VAT.

Fakt rozliczania się kwartalnie w podatku VAT, nie zwalnia z wysyłania comiesięcznego plików JPK_VAT.

Jakie korzyści:

 • Mały podatnik – ma możliwość w podatku CIT płacić stawkę zaliczek na ten podatek w wysokości 15%, a w obu podatkach (PIT i CIT) dokonać w roku podatkowym większych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (po spełnieniu pewnych warunków, o których informowałem we wcześniejszych powiadomieniach), a wiec możejednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe w roku podatkowym 2018 r. łączną kwotę odpisów do wartości 316.000 zł (216.000 zł, + 100.000 zł).
 • Wybór kwartalnego rozliczenie VAT – daje podatnikowi możliwość rozliczania faktur kosztowych, od których przysługuje podatnikowi odliczenie podatku VAT, rozliczania ich w kwartale w którym faktura(y) została(y) otrzymane lub w 2 następnych kwartałach. Dla przypomnienia w identycznej sytuacji ale rozliczania VAT miesięcznie, podstawę do odliczenia VAT to miesiąc lub dwa kolejne miesiące. Dalej, kwartalne rozliczenie VAT pozwala również zmniejszyć (lub wyeliminować), korekty deklaracji VAT z uwagi np. na opóźnienia w dostarczaniu faktu. Daje również więcej czasu na analizę otrzymywanych faktur, taka samo poprawności ich księgowań. Kwartale rozliczenie daje również możliwość stosowania rozliczenia „metodą kasową”.
 • Metoda kasowa – to metoda dająca możliwość rozliczenia podatku VAT należnego od wykazanej sprzedaży dopiero w deklaracji za okres kiedy taki podatnik otrzyma płatność za daną fakturę (wyjątkiem jest sprzedaż na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT tak samo osób prywatnych, wówczas obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Z kolei podatek VAT naliczony (od zakupów) można odliczyć w okresie, kiedy zobowiązanie to zostało opłacone. Na wystawianych fakturach musi znaleźć się informacja „metoda kasowa”.
 • Małym podatnikiem w 2018 r., jest podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła 2017 – 1.200.000 euro tj. 5.157.100,-zł.
 • W przypadku pośredników za małego podatnika” uznaje się podmiot, który nie przekroczył łącznie przychodu ze sprzedaży 45.000 euro tj. 193.392,-zł