Porady podatkowe
13.02.2015

Ważne terminy na 2015 rok dla Przedsiębiorców

Do 20 lutego 2015 r., możemy dokonać zmiany płacenia (rozliczania się z Urzędem Skarbowym – dalej US), z podatku dochodowego (PIT i CIT jak i VAT).

O ile jednak nic nie zmieniamy w naszej formie opodatkowania i rozliczania jaką stosowaliśmy z US w 2014 r., nie powiadamiamy Urzędu Skarbowego.

Mamy następujące możliwości rozliczania się w 2015 r. z US:

  1. co miesiąc – wyliczać i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy (CIT lub PIT) oraz VAT należny do urzędu (dotyczy to wszystkich przedsiębiorców),
  2. co kwartał – wyliczać i wpłacać zaliczkę na podatek dochodowy (CIT lub PIT) oraz VAT należny do urzędu – dostępna tylko dla podatników (tzw. mali podatnicy), oraz dla podatników rozpoczynający działalność w 2015 r.
  3. wpłacać stałą kwotę zaliczki na podatek na podatek dochodowy (CIT lub PIT) – tzw. forma uproszczona – nie dostępna dla nowych firm rozpoczynających działalność w 2014 lub 2015 oraz dla tych osiągających straty w poprzednich dwóch latach.

ad 1) Zaliczka (CIT lub PIT) co miesiąc do 20 każdego następnego miesiąca wpłacamy zaliczke po zsumuowaniu przychodów, od których odejmujemy  koszty podatkowe a od uzyskanego dochodu wyliczamy podatek (według skali lub liniowy dla PIT a dla CIT tylko liniowy). W przypadku PIT (osób fizycznych), pomniejszamy podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 % podstawy wymiaru).

Podatek VAT płacimy również tradycyjnie co miesiąc i odprowadzamy do US różnicę pomiędzy VAT należnym a naliczonym (o ile powstanie).

ad 2)  Zaliczki kwartalne, liczymy narastająco czyli od dochodu osiągniętego od początku roku. Przy tej metodzie nie ma znaczenia że rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – zaliczki odprowadzamy za kwartał roku kalendarzowego.

W przypadku podatku VAT kwartalnego, kumulujemy podatek naliczony i należny VAT i rozliczamy go z US raz na kwartał.

Możliwość skorzystać z tej formy opodatkowania mają jednak tylko mali podatnicy, w tym firmy które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rokpodatkowy (a wiec w 2015 lub 2014), oczywiści będąc nadal małym podatnikiem.

Przypominam że małym podatnikiem w 2015 r., jest Firma u której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła 2014 – 1.200.000 euro tj. 5.015.000,00 zł

ad 3) Uproszczone zaliczki –o ile wybierzemy ten sposób rozliczania z US, dopiero z końcem roku podatkowego będziemy ewentualnie o ile wystąpi dokonywać – korygować – nie zapłacone faktury, a nie jak chce tego ustawodawca po 30 lub 90 dniach.

Przypominam że u przedsiębiorcy rozliczającego się według skali podatkowej, zaliczka stanowi 1/12 podatku (obliczonego według zeznania podatkowego za 2013) składanego w 2014. O ile w 2013 r. była strata albo dochód nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, zaliczkę wylicza się od dochodu za 2012 r. O ile i w tym roku nie było dochodu, nie ma możliwości skorzystania z tej formy wpłacana zaliczek.

Osoba fizyczna uproszczoną zaliczkę, może pomniejszyć jeszcze o składkę zdrowotną 7,75 % podstawy jej wymiaru.

Możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej, nie dotyczy jednak (bo nie może) osób i firm, które po raz pierwszy podjęły działalność w roku podatkowym albo w rokupoprzedzającym rok podatkowy (a więc w 2015 lub 2014), nie ma po prostu z czego wyliczać.

U przedsiębiorcy płacącego podatek liniowy PIT-36L – uproszczona zaliczka – stanowi 1/12 podatku wyliczonego przy zastosowaniu 19% stawki, reszta jak wyżej.

O ile rok podatkowy przedsiębiorcy jest krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas podstawą wyliczenia zaliczki jest podatek przypadający proporcjonalnie na każdy miesiąc.

Dla wszystkich ww. metod (CIT i PIT), w rocznym zeznaniu za 2015 r., nastąpi ostateczne rozliczenie podatku.

Przypominam że „mały podatnik”, ma możliwość wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne jednorazowe kwoty do 50 000 euro. Pozwala to w 2015 r., wrzucić w koszty jednorazowo kwotę 209,000 zł rocznie. Powyższe dotyczy zakupu środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Zastosowania tej jednorazowej amortyzacji, uznawane jest jednak za pomoc „de minimis”, co niekiedy może mieć znaczenie przy ubieganiu się o pomoc publiczną, np., rozłożenie podatku na raty itp.