Porady podatkowe
04.11.2013

Sądowe wydatki przedsiębiorcy a koszty podatkowe

Michał Kaczmarski, doradca podatkowy z Warszawy, z biura Kognitariat, analizuje dla Państwa przepisy podatkowe związane z kosztami poniesionymi na sprawy sądowe. Zapraszamy do sprawdzenia, kiedy przedsiębiorca może zaliczyć koszty sądowe, jako koszty uzyskania przychodu, a tym samym otrzymać zwrot podatku.

Art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. (tak samo art. 22 ust1 u.p.d.o.f.) mówią, że za koszt uzyskania przychodu można uznać każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania go lub zabezpieczenia źródła danego przychodu. W wielu sytuacjach poniesione przez przedsiębiorcę koszty sądowe można zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu, ale zawsze dana sprawa powinna być poddana starannej analizie i ustaleniu czy istnieje związek między wydatkiem a przychodami.

Koszty sądowe mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu wówczas, jeśli przedsiębiorca wszczął sprawę sądową w celu obrony własnych interesów, z uwagi na bezprawne roszczenia drugiej strony i nie dotyczą one niewykonania zobowiązań przez tego przedsiębiorcę. Dotyczy to również spraw (protestów) rozpatrywanych przed Krajową Izba Odwoławczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeśli przedsiębiorca przegra sprawę sądową to z reguły uznaje się, że wina leżała po jego stronie. Jeśli tak było, poniesionych kosztów sądowych nie można uznać za koszty uzyskania przychodu. Natomiast w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przegrałby sprawę sądową, ale nie byłby on winny rozpatrywanej sprawy, lecz wynikało to z przyczyn niezależnych od niego (zależne od osób trzecich czy sytuacji na których przegrywający nie miał wpływu), to istnieje wówczas możliwość zaliczenia kosztów sądowych do kosztów uzyskania przychodu. Taka sytuacja każdorazowo wymaga właściwej oceny.

Kiedy przegrany przedsiębiorca musi dokonać zwrotu kosztów procesu wygrywającemu i wynika to z wyroku sądowego, to o ile koszty procesowe nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, to i ich zwrot nie stanowi wówczas przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p. tak samo art. 23 ust 3 pkt. 3b u.p.d.o.f.).

W przypadku kiedy występują u Państwa trudności w właściwym zanalizowaniu sytuacji i ocenieniu, czy poniesione koszty faktycznie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – zapraszamy do biura Kognitariat w Warszawie. Nasze księgowe oraz doradcy podatkowi poddadzą każdą sprawę właściwej ocenie i pomogą nie tylko odpowiedni zakwalifikować koszty, ale także rozliczyć je w sposób poprawny i zgodny z wymaganiami prawnymi. Zapraszamy do naszej siedziby w Śródmieściu (Stare Miasto). Obsługujemy Klientów z całego terenu Warszawy i nie tylko, a szczególnie z dzielnic położonych najbliżej naszego biura, tj.:

  • Żoliborza,
  • Pragi,
  • Woli,
  • Mokotowa.