Osoby fizyczne – PDOFPodatek CITPodatek VAT
19.06.2020

Wydatki uregulowane na rachunki inne niż ujawnione w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) i konsekwencje.

Dla przypomnienia z dniem 1 stycznia 2020 r., wprowadzono zakaz zaliczania do kosztów podatkowych (w obu ustawach PIT i CIT) niektórych wydatków, jeżeli zostały uregulowane na rachunki inne niż ujawnione w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT).

Podatnicy nie mogli zaliczać (co do zasady) do kosztów podatkowych, wydatków poniesionych na zakup towarów lub usług o wartości przekraczającej 15 000 zł., o ile zostały udokumentowane fakturą przez czynnego podatnika VAT oraz uregulowane przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT.

Jedynym sposobem, uwolnienia się od odpowiedzialności karno-skarbowej oraz zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych, było zgłoszenie takiego faktu na druku ZAW-NR do US naszego kontrahenta, oraz należało tego dokonać w terminie 3 dni od dokonania płatność. Co prawda w okresie obowiązywania stanu zagrożenia COVID-19, termin ten wydłużono do 14 dni, ale tylko tymczasowo, do ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Powyższe nie zmienia faktu, że od 1 lipca 2020 r., w skutek nowelizacji ustaw PIT i CIT, ustawodawca postanowił, że przepisy w tym zakresie będą łagodniejsze oraz niektóre będą obowiązywały z mocą wsteczną tj. od 1 stycznia 2020 r.   

Wydłużono już na stałe, termin na złożenie formularza ZAW-NR z trzech do siedmiu dnia na zawiadomienie US, o wpłacie na rachunek nie widniejący na tzw. białej liście VAT

Zmieniono również właściwość urzędu skarbowego do którego należy składać druk zawiadamiający ZAW-NR. Od 1 lipca br., będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla nabywcy (płacącego za fakturę), a nie jak obecnie – naczelnik właściwy dla sprzedawcy.

Najlepsza wiadomość to jednak ta, że podatnicy nie będą mieli obowiązku wyłączania z kosztów wydatków i to od licząc od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłata zostanie co prawda dokonana na rachunek nieujawniony na białej liście, ale:

  1. zostanie dokonana z użyciem mechanizmu podzielonej płatności,
  2. zostanie dokonana na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów,
  3. będzie dotyczyła faktur dokumentujących WNT, import towarów i usług oraz dostawy towarów rozliczane przez nabywcę.

Ad1

Płatności dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek nieujawniony na białej liście i to w okresie od 1 stycznia 2020 r., nie będą skutkować nie zaliczaniem ich do kosztów podatkowych, jak również nie będzie konieczności zawiadamiania US.

Podatnicy którzy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. uregulowali płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek nieujawniony na białej liście, oraz nie zaliczali tego wydatku do kosztów podatkowych z tego powodu, będą mogli dokonać korekty swoich rozliczeń.

Ad2

Co do płatności dokonywanych na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów, tu trzeba będzie otrzymać, od ww. instytucji, ale dopiero w przypadku płatności dokonywanych od 1 lipca br., pisemną informacje, że wskazane rachunki do zapłaty, są rachunkiem cesyjnym  lub rachunkiem wykorzystywanym do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej. Tylko wówczas, możliwe będzie zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych.

Takie ww. pisma od ww. instytucji, trzeba będzie posiadać obowiązkowo od 1 lipca 2020 r.

Co do wpłat dokonywanych na rzecz ww. instytucji i na ww. rachunki w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020, o ile zaliczaliśmy takie wydatki do kosztów podatkowych, nie będzie wymagane występowanie do tych ww. instytucji o wystawienie “wstecznie” takich informacji.

Ad3

Nie wymaga chyba mojego komentarza