KORONAWIRUS
15.04.2020

Wydłużenie okresu pobierania dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego i rozrzeszenie kręgu jego odbiorców

Rada Ministrów korzystając z ustawowego uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca br., (w skrócie o zwalczaniu skutków COVID-19), opublikowała 10 kwietnia br. rozporządzenie o wydłużeniu okres pobierania dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego do dnia 26 kwietnia 2020 r., dla rodziców dzieci do 8 roku życia, przy czym sama ww. ustawa rozszerzyła również krąg podmiotów uprawnionych do tego zasiłku.    

Od 26 marca z tego zasiłki opiekuńczego mogą skorzystać już nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą oni opiekować się dzieckiem. 

Wprowadzono też z dniem 26 marca prawo do zasiłku opiekuńczego, rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają więc od 26 marca prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przypomnę, przysługuje w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8, ale już nie tylko – patrz wyżej – z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres.

Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (a więc ten na 60 dni w roku kalendarzowym), wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres.

Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Przypominam też, że zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodam tylko, że informacja o pobieraniu przez pracownika dodatkowego zasiłku opiekuńczego musi znaleźć się w świadectwie pracy.