Porady podatkowe
26.04.2015

Wykreślenie podmiotu z KRS z urzędu

Z uwagi na zmiany nowelizujące ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 4), sąd rejestrowy będzie mógł wszcząć  postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, a więc z urzędu rozwiązać i wykreślić dany podmiot z rejestru.

Podmioty, które na podstawie dotychczasowych przepisów nie wykonały swoich obowiązków rejestrowych, będą miały na to czas do 1 lipca 2015 r. O ile tego nie dokonają, to po tej dacie sąd rejestrowy będzie mógł wszcząć z urzędu postępowanie o ich rozwiązanie.

Majątek rozwiązanego podmiotu (o ile taki istniał) przed wykreśleniem, nabędzie nieodpłatnie Skarb Państwa z mocy prawa z chwilą wykreślenia danego podmiotu z rejestru. Skarb Państwa będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli wykreślonego podmiotu.

Odpowiedzialność ta będzie jednak ograniczona wyłącznie z nabytego mienia a wierzyciele muszą zgłosić swoje roszczenia w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

To samo dotyczy roszczeń wszelkich osób uprawnionych do udziału w majątku rozwiązanego podmiotu, a wiec min. wspólników, z tym że osoby takie będą musiały łącznie reprezentować dwie trzecie głosów aby móc dochodzić swoich praw majątkowych od Skarbu Państwa. Dodatkowo będą zobowiązane wykazać, iż wszyscy wierzyciele podmiotu, po którym majątek nabył Skarb Państwa zostali zaspokojeni.