Komentarze
05.05.2016

Odsetki od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

Obecnie możemy stosować do zaległości podatkowych:

  • 8-proc. stawkę podstawową,
  • 4-proc. obniżoną stawkę, gdy podatnik sam dokona prawnie skutecznej korekty swoich deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego i zapłaci zaległość podatkową w terminie siedmiu dni od dnia złożenia tej korekty. Stawka ta dotyczy również zaległości podatkowych powstałych przed 2016 r., z tym, że te oczywiście muszą również zostać ujawnione przez samego podatnika i to w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016 r. Po tym terminie zastosowanie będzie miała do tych zaległości (z przed 2016 r.) stawka obniżona 6 proc. Warto wiec przeanalizować swoje zaległe rozliczenia z organami podatkowymi.
  • 6-proc. obniżoną stawkę będziemy mogli stosować do zaległości powstałych po 1 stycznia 2016 r., oczywiście znowu o ile to podatnik dokona prawnie skutecznej korekty swoich deklaracji, po upływie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego i zapłaci zaległość w terminie siedmiu dni od dnia złożenia prawnie skutecznej korekty.
  • 12-proc. podwyższoną stawkę od zaległości podatkowych z tym, że w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach zapłacimy w przypadku ujawnienia ich istnienia przez urzędników aparatu skarbowego i o ile zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) przekroczą 25 proc. kwoty należnej i wyższej niż kwota (5 x minimalne wynagrodzenie tj. obecnie 9.250 zł.), tak samo będzie o ile nie złożymy ww. deklaracji lub nie dokonamy zapłaty podatku.

Przypominam, że dokonanie prawnie skutecznej korekty deklaracji, to złożenie korekty samodzielnie a wiec musi nastąpić to przed rozpoczęciem przez aparat skarbowy procedur sprawdzających lub kontrolnych. Dotyczyć to może tylko deklaracji wcześniej złożonych, w których obecnie doszukaliśmy się popełnionych błędów. Kolejny warunek, należy zapłacić nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty kwotę uszczuplenia z odsetkami podatkowymi.

W przypadku, gdy nie złożymy ww. deklaracji lub nie dokonaliśmy zapłaty podatku, koniecznym jest wraz ze złożeniem deklaracji tak samo wpłaty zaległości wysłać pismo tzw. „czynny żal”, a wówczas możemy uniknąć kary za popełnienie czynu zabronionego, które może być kwalifikowanie, jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Nie podlega jednak karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego, zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu (art. 16 kks).

Przy obliczaniu odsetek podatkowych należy pamiętać, że o ile stopa lombardowa NBP zostanie podniesiona z obecnych 2% na 3 i więcej procent, to zmiana ta w przypadku zaległości podatkowych, może spowodować stosowanych ww. kilku różnych stawek odsetek za zwłokę, z tym, że do tych dotyczących lat poprzednich powstałych przez 2016 r. aż do dnia ich przedawnienia, zastosowanie będzie miała po spełnieniu ww. warunków, stawka odsetek obniżona 6%.

Do końca 2015 r. obowiązywały dwie stawki odsetek.

  • podstawowa, której wysokość zależy od ustalonego przez NBP oprocentowania kredytu lombardowego (nie mniej jednak niż 8 proc.) i
  • stawka obniżona w wysokości trzech czwartych podstawowej a wiec 6 proc – gdy podatnik z własnej inicjatywy ujawnił i uregulował zaległość.