Porady podatkowe
15.02.2016

Zasady rozliczania się za pomocą karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnicy PIT i CIT mają obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki mogą być liczone i wpłacane na różny sposób, między innymi za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Ryczałt ewidencjonowany

W ten sposób mogą rozliczać się podatnicy, którzy wcześniej zawiadomili pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego, że chcą skorzystać z takiej formy opodatkowania. Muszą to zrobić jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Warunek: działalność musi być prowadzona wyłącznie samodzielnie, a przychody z działalności w 2015 roku nie mogły przekroczyć kwoty 150.000 euro (636.560 zł).

W przypadku spółki kwota jest taka sama, ale składa się na nią suma przychodów wspólników spółki z tej działalności. O ile podatnicy chcą rozliczać się kwartalnie wtedy przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki uprawniające do kwartalnego rozliczania zryczałtowanego podatku od przychodów nie mogą przekroczyć kwoty 25.000 euro (106.092 zł) za 2015 rok. W tej formie rozliczania podatnik nie odlicza ponoszonych kosztów, a jedynie wykazuje przychody i stosuje właściwą stawkę procentową.

Od kwoty ryczałtu jaki należałoby zapłacić, podatnik może odliczyć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Karta podatkowa

Za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się ci podatnicy, którzy złożą stosowny wniosek do Urzędu Skarbowego, z zastrzeżeniem, że mogą wybrać tylko taki rodzaj działalności, który został wyszczególniony w ustawie i tabeli do niej. Nie mogą przy tym korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Małżonek takiego podatnika nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie. Podatnik, który korzysta z karty podatkowej nie może wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, oraz nie może w tej formie prowadzić działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.