Aktualności
15.01.2018

Zatrudniania w Polsce cudzoziemców w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące zatrudniania w Polsce cudzoziemców.

1. Nowela ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co do zasady uprościła procedury i nie będzie już starosta rejestrował oświadczeń zezwolenia na pracę sezonową (przy czym wydłuża się jej czas maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Samo zezwolenie na prace sezonową będzie z kolei można otrzymać w sytuacji gdy:

a. cudzoziemcowi zaoferujemy wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących taką samą pracę oraz

b. udowodnimy, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

2. Powierzając pracę, będzie możliwe (pod pewnymi warunkami) powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż wykonywana w ramach działalności sezonowej, ale na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia

3. Nadal obowiązuje dotychczasowa procedura oświadczeniowa dla obywateli sześciu państw Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii i Ukrainy, dla ich zatrudnienia do prac o charakterze nie-sezonowym, maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, z tym, że wprowadza się procedurę oświadczeniową dwuetapową

a. Pierwszy etap to pracodawca składa wniosek, a starosta wprowadza go do ewidencji i pracodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o zatrudnienie pracownika z ww. grupy państw, przy czym pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. Kolejną nowością jest fakt, że starosta może odmówić dokonania wpisu wniosku do ewidencji, w sytuacji gdy np. uzna, że wniosek jest składany dla pozoru, lub pracodawca był karany ze względu na prawa pracownicze, nie reguluje swoich zobowiązań podatkowych, czy nie płaci składek na ubezpieczenia społeczne.

b. Drugi etap – o ile cudzoziemiec przyjedzie do Polski i przedstawi odpowiednie dokumenty, wydane będzie zezwolenie.

4. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca(ów) musi m.in. poinformować urząd o przyjeździe cudzoziemca do Polski i podać jego adres zamieszkania tak samo poinformowania o fakcie podjęcia pracy, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, ewentualnie niepodjęcia pracy przez cudzoziemca.

5. Pracodawcy musza zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie w dwóch językach w tym jeden obowiązkowo polski. Sama umowa o prace musi odpowiadać charakterowi wykonywanej pracy i uwzględniać co najmniej minimalne wynagrodzenie.

6. Dodatkowo konieczne jest przechowywanie kopii dokumentów pobytowych cudzoziemca przez cały okres trwania cudzoziemca.

7. Ostatnim rozwiązaniem dla firm chcących zatrudniać cudzoziemców, jest zatrudnienie w ramach zezwolenia na pracę, które jest wydawane przez wojewodę na okres nie dłuższy niż trzy lata.