Aktualności
24.09.2015

Zawieszenie działalności gospodarczej – jak je przeprowadzić?

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z codziennymi zmaganiami. W życiu właścicieli firm nadchodzi czasem moment gorszego prosperowania firmy. Konsekwencją nie musi być likwidacja działalności. Prawo polskie przewiduje mechanizm zawieszenia działalności gospodarczej, z którego może skorzystać niemalże każdy podmiot. Mechanizm ten, może być korzystny nie tylko dla firm, które przeżywają tymczasowy kryzys, ale również dla firm działających w obszarze usług sezonowych itd. agroturystyki,  gastronomia nad morzem, zbiory owoców itd.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który nie posiada pracowników, może skorzystać z mechanizmu zawieszenia działalności. Należy pamiętać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę. Natomiast, osoby zatrudnione na umowę o dzieło, umowę zlecenie – nie są pracownikami, w związku z tym nie ma obowiązku rozwiązywania tych umów przy zawieszaniu działalności.

Na jak długo można zawiesić działalność?

Zawieszenie przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej może nastąpić na okres od 30 dni do 12 miesięcy. Przy czym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy oraz niezatrudniający pracowników mają prawo zawiesić swoją działalność na 3 lata, w ramach osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem (o ile to dziecko nie przekroczy 5 lat)

Jakie prawa przysługują przedsiębiorcy w okresie zawieszenia?

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność ma prawo przede wszystkim, do zabezpieczenia oraz zachowania źródła swoich przychodów. W praktyce oznacza to, że może ponosić on koszty w tych celach. W odniesieniu do transakcji rozpoczętych/zawartych przed datą zawieszenia działalności, ma prawo do przyjmowania należności oraz obowiązek regulowania zobowiązań. Przedsiębiorca ma prawo również: zbywać swoje środki trwałe i wyposażenie, osiągać przychody finansowe, nadal prowadzić swoje księgi handlowe. Ponadto przedsiębiorca może zostać poddany kontroli, jak również ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych.

Należy pamiętać, że wnioskodawca, w okresie zawieszenia nie może osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak więc pomimo przywilejów takich jak: brak obowiązku opłacania składek społecznych, czy opłacania zaliczek na podatek dochodowy – przedsiębiorca nie może uzyskiwać żadnych korzyści z zawieszonej działalności.

 Jak złożyć wniosek?

Przed złożeniem wniosku, należy upewnić się co do kwestii pracowniczych (ta jak wspomniano wyżej). Warto również skupić się na umowach handlowych zawartych ze swoimi kontrahentami. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy nie posiadamy zapisów, które zobowiązują nas do wykonywania czynności w okresie, w którym chcemy wnioskować o zawieszenie działalności.

Wniosek możemy złożyć:

– on-line – potrzebny będzie do tego podpis elektroniczny kwalifikowany, weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

– w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym.

Miejscem złożenia wniosku jest ewidencja lub rejestr w którym figuruje przedsiębiorca. Osoby fizyczne będą wnioskować o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pozostałe – do Krajowego Rejestru Sądowego. Zarówno wniosek o zawieszenie jak i ponowne podejmowanie działalności jest bezpłatny. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w ewidencji.

Podczas dokonywania wpisu należy pamiętać o powiadomieniu Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Informacje szczegółowe na temat wypełnienia wniosku:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;c4ecfe54-6505-45f4-b9cd-f3b0907e6541