Porady podatkowe
12.02.2015

Jak zdobyć koncesję i kto jej potrzebuje?

Otwierając działalność gospodarczą zazwyczaj z góry wiemy, czym się będziemy zajmować. Pakiet naszych usług czasem wymaga ścisłego sprecyzowania, zwłaszcza jeśli wybieramy jako formę opodatkowania kartę podatkową lub ryczałt. Niektóre formy działalności wymagają uzyskania specjalnego pozwolenia na prowadzenie jej w konkretnym zakresie. No właśnie, czy wiemy, kiedy potrzebujemy specjalnej koncesji i czy wiemy, jak ją zdobyć?

Najpierw pozwolenie, potem działanie

Jeśli postanawiamy uruchomić działalność gospodarczą, której zakres usług wymaga uzyskania koncesji lub pozwolenia, musimy to zrobić jeszcze przed jej otwarciem. Sytuacja, kiedy mamy działalność, a dopiero potem staramy się uzyskać zgodę na jej prowadzenie, nie powinna mieć miejsca. Indywidualna działalność raczej nie wymaga uzyskiwania specjalnych zezwoleń. Potrzebna jest ona wtedy, gdy dziedzina, którą mamy zamiar się zajmować, wymaga nie tylko dużego zaawansowania organizacyjnego, ale również gdy ma wpływ na kształtowanie się ładu publicznego i ładu gospodarczego.

Rodzaje działalności wymagające pozwolenia

Pozwolenia wymagają te rodzaje działalności, które kiedyś stanowiły monopol państwa. Teraz, zgodnie z zasadą zdrowej konkurencji nie ma monopolistów, ale wydawanie pozwoleń jest konieczne. Należą do nich takie dziedziny jak:

 • produkcja materiałów wybuchowych, broni oraz amunicji
 • wyroby i technologie przeznaczone dla wojska i policji (ich produkcja oraz handel nimi)
 • poszukiwania i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych, które są własnością górniczą
 • wydobywanie kopalin ze złóż, magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów
 • działalność w zakresie ochrony osób i mienia
 • działalność dotycząca przewozów lotniczych
 • działalność w zakresie prowadzenia kasyn
 • działalność obejmująca swym zakresem wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję paliw i energii, a także obrót nimi
 • działalność w zakresie rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych (wyjątek stanowią programy rozpowszechniane tylko przez system teleinformatyczny, które nie są dostępne w technologii naziemnej, satelitarnej lub w sieciach kablowych)
 • prowadzenie kantoru
 • sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych

Jak więc widzimy lista działalności jest ściśle ograniczona. Oczywiście w przypadku małych przedsiębiorstw najczęściej uzyskiwaną zgodą jest koncesja na handel produktami alkoholowymi oraz wytwarzanych z tytoniu. Wymagane jest to ze względów bezpieczeństwa. Tego rodzaju produkty powinny pochodzić wyłącznie z oficjalnych punktów dostawy, a sam punkt usługowy, w którym odbywa się sprzedaż tych produktów, powinien spełniać określone normy. Jeśli ich nie spełni, pozwolenie może zostać cofnięte.

Gdzie ubiegać się o koncesję?

Pozwolenie na handel produktami alkoholowymi wydaje gmina, marszałek województwa lub minister właściwy do spraw gospodarki. Uzyskanie zgody na obrót produktami następuje do złożeniu pisemnego wniosku, w którym powinny znajdować się takie informacje jak:

 • nazwę przedsiębiorstwa
 • numer z rejestru przedsiębiorców
 • adres i siedzibę
 • wskazanie miejsca, w którym będzie prowadzona działalność
 • limit, o jaki wnioskujemy (tylko w przypadku sprzedaży hurtowej)
 • termin ważności czyli czas, na jaki chcemy uzyskać zezwolenie

Nasi doradcy z biura kogniatariat.pl przypominają, że wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia, powinniśmy złożyć ksero zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub odpis z KRS, ksero dokumentu poświadczającego nasze prawo do lokalu, w którym będziemy prowadzić sprzedaż, a także decyzję sanepidu o tym, że lokal spełnia wszystkie warunki sanitarne. Konieczne jest też wpłacenie określonej kwoty za wydanie pozwolenia. Jej wysokość zależy od rodzaju alkoholu, który będzie sprzedawać (poniżej czy powyżej 18%).

Przedsiębiorcy nie powinni też zapominać, że koncesja jest wydawana na czas określony na czas 12 lub 24 miesięcy, tak więc należy zadbać o jej przedłużenie, jeśli nadal chcemy prowadzić ten rodzaj działalności.