Komentarze
17.01.2017

Umowy zlecenia – a ewidencjonowanie czasu pracy w 2017 r. i wynagrodzenia

Ponieważ otrzymujemy bardzo dużo zapytań w kwestii nowych warunków dla umów zlecenia, jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2017 r., przepisami ustawy z 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265), chcąc usystematyzować informacje w tym zakresie, spieszę wyjaśnić.

 1. Od 1 stycznia 2017 r., o czym już wcześniej informowałem, minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a także innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu,wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – to 13 zł/h brutto.
 2. Od 2017 r., co jest również nowością, to co do zasady, z uwagi na powyższe, należy w umowie ustalić wysokość wynagrodzenia lub zasady jego ustalania – aby można było łatwo ustalić czy wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, którą przypomnę raz jeszcze nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa tj. 13 zł/h. O ile zdarzy się, że stawka ta będzie niższa – Zleceniobiorcy będzie należało się wyrównanie.
 3. Powyższe z kolei powoduje, obowiązek prowadzenie ewidencji czasu wykonywania umowy zlecenia. Ponieważ nie ma urzędowego wzoru jak taka ewidencja miał by wyglądać, zaleca się, o ile chcemy uniknąć prowadzenie szczegółowej ewidencji godzin, dokonać zapisu w umowie zlecenia, w ten sposób, aby były zawarte w niej czytelne zasady czy to wysokośćwynagrodzenia czy też jego ustalania, oraz na rachunku, który powinien być zaakceptowany i podpisany, wskazując ilości godzin i stawka godzinowa i tak dla przykładu:
 • W umowie: strony postanawiają, że Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 13 zł/h. Rozliczenie nastąpi poprzez wskazanie przez Zleceniobiorcę ilości przepracowanych godzin i ich zaakceptowanie przez Zleceniodawcę, przy czym wyklucza się możliwość realizowania zlecenia powyżej określonej ilości godzin.
 1. Na rachunku – Zleceniobiorca przepracował na rzecz Zleceniodawcy np. w m-c styczniu 2017 r.– 10h – wynagrodzenie 130 zł (10hx13zł/h =130 zł.)
 • W umowie: Strony postanawiają, że Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto, przy czym ustala się, że ilość godzin do przepracowania na rzecz tego zlecenia, nie może być mniejsza niż 38 godzin (500 zł/38h = 13,15 zł/h) i warunkuje się kontynuowanie zlecenia po przekroczeniu wskazanej ilości godzin, uzyskania zgody Zleceniodawcy, na dodatkowe godziny wykonywania zlecenia.
 1. Na rachunku – Zleceniobiorca przepracował na rzecz Zleceniodawcy np. w m-c styczniu 2017 r.– 37h – wynagrodzenie 500 zł (500zł/37h =13,51 zł/h)
 • W umowie: Strony postanawiają, że Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie np. w kwocie 500 zł brutto, przy czym ustala się, że ilość godzin do przepracowania na rzecz tego zlecenia to max. 10 godzin iwyklucza się możliwość realizowania zlecenia powyżej określonej ilości godzin.
 1. Na rachunku: Zleceniobiorca przepracował na rzecz Zleceniodawcy np. w m-c styczniu 2017 r.– 10h – wynagrodzenie 500,-zł (500zł/10h=50zł/h)
 • W umowie: Strony postanawiają, że Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy kwotę np. 1.500 zł, z tym, że o ile ilość godzin przepracowanych na rzecz Zleceniodawcy przekroczy 115h, Zleceniobiorca zaprzestanie jej wykonywania i skontaktuje się ze Zleceniodawca, celem ustalenia warunków jej kontynuowania, itd. To są tylko przykładowe zapisy warunków i zasada wynagradzania Zleceniobiorcy w 2017 r.
 1. Na rachunku – Zleceniobiorca przepracował na rzecz Zleceniodawcy np. w m-c styczniu 2017 r.– 115h (1.500zl/115h=13,04 zł/h) itd.
 2. Zwracam uwagę, że o ile strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,tak samo o ile strony nie zawrą umowy zlecenia pisemnie – wówczas bezwzględnie koniecznym będzie prowadzenie ewidencji czasu jej wykonywania, bowiem przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, musi przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Tak nakazuję przepisy.
 3. Kolejna ważna zmiana – to od 2017 r., wprowadza się zasadę, na podstawie której, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się, co najmniej raz w miesiącu.
 4. Niestety przepisy nie są tu precyzyjne, co to dokładnie oznacza, jednak z uwagi iż ustalenie wysokości wynagrodzenia za dany miesiąc, jest możliwe w wielu przypadkach dopiero po jego zakończeniu, to i wypłata wynagrodzenia za taki miesiąc, o ile zostanie wypłacona niezwłocznie po ustaleniu wysokości wynagrodzenia i dokonana nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, nie będzie, wg mnie naruszać przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zaleca się jednak wskazywać w umowie, zapis o przesunięciu terminu wypłaty wynagrodzenia o ww. max do 10-ego dnia następnego miesiąca.
 5. Istnieją również wyjątki nie prowadzenia ewidencji czasu oraz nie stosowania minimalnej stawki 13zł/h z tym, że dotyczą one specyficznych rodzajów umów min. dla wynagrodzenia prowizyjnego. O ile bowiem, z zawartej umowy zlecenia, wynikać będzie jednoznacznie, że mamy do czynienia z wynagrodzeniem prowizyjnym, wówczas nie musimy martwić się ani o stawkę godzinową ani o ewidencje, jednak wówczas, muszą być zapisane w umowie i spełnione łącznie dwa poniższe warunki tj.:
 • o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi,
 • Zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.
 1. Wyjaśnić w tym miejscu należy, co ustawodawca rozumie pod ww. pojęciami z pkt 6:
 2. warunek samodzielnego decydowania o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi uważa się za spełniony – jeżeli zleceniobiorca ma pełną swobodę w wyborze miejsca i czasu wykonania zlecenia,
 3. warunek wynagrodzenia prowizyjnego należy rozumieć – jako wynagrodzenie, które jest uzależnione od wyników:
 4. uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub
 5. działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz, których jest wykonywane zlecenie lub

iii.    są świadczone usługi – takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

 1. Inne specyficzne rodzaje umów, co do których, przy ich wykonywaniu nie trzeba będzie prowadzić ewidencji oraz przestrzegać minimalnej stawki godzinowej to:
 2. umowy dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba, (przy czym dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług)
 3. umów dotyczących usług opieki domowej,
 4. umowy dotyczą grupy usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, itd.
 5. Dodam kończąc, że przedsiębiorca, albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, musi przechowywać ww. dokumenty tj. umowę zlecenia ze sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz rachunek lub ewidencje potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.