Aktualności
19.12.2016

Zmiana wynagradzania zleceniobiorców od 2017 r.

Przypominam, że z dniem 1 stycznia 2017 r., wprowadza się nie tylko nową stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale też (co jest nowością), gwarancje stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz z tym związane inne dotychczas, nie znane wcześniej rozwiązania jak i obowiązki dla Zleceniodawców (podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw DZ.U.2016.1265)

I tak:

 1. Wzrasta stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę z obecnych 1.850 zł do 2.000 zł brutto
 2. Likwiduje się aktualnie obowiązującą stawkę 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników w pierwszym roku ich pracy. Tym samym wynagrodzenie pracownika w pierwszym i kolejnych latach pracy, w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, nie będzie mogło być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 3. Wyłącza się dodatek za pracę w porze nocnej ze składników wynagrodzenia, który ma wpływ na ustalanie czy pracownik uzyskał w ciągu miesiąca ustawowe minimum wynagrodzenia. Powoduje to:
 • że wszędzie tam, gdzie dodatek za pracę w porze nocnej był uwzględniany (tzn. pracownicy pracują w porach nocnych), pracodawca, ma czas do 31 grudnia 2016 na przeprowadzenie negocjacji z takimi pracownikami, celem ustalenia nowej stawki wynagrodzenia, która bez tego dodatku, nie będzie mogła być niższa, niż stawka minimalnego wynagrodzenia za prace, obowiązująca w 2017 r., a wiec 2.000 zł,
 • dotyczy to umów, które zostały zawarte od dnia wejścia w życie ustawy, ale również umów zawartych przed 1 stycznia 2017 r., które będą trwały w tym dniu,
 • nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku porozumienia max do 31 grudnia 2016, w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron, do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 1. Ustawa reguluje sposób zaokrąglania kwot wynikających z obliczeń stosowanych przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.
 2. UWAGA: Wprowadzona się (co jest nowością), gwarancje minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców, poprzez wyznaczenie dolnej granicy stawki wynagrodzenia, tj. jest kwoty 13 zł zł/h, jednak co nie mniej istotne, wprowadzenie gwarancji wynagrodzenia z umowy zlecenia, dotyczyć będzie nie tylko samej stawki, ale obejmuje tak jak w przypadku wynagrodzeń z umów o pracę również:
 • brak możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej albo przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę,
 • gwarancie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej (gotówką lub przelewem),
 • gwarancie wypłaty tego wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, co najmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc,
 • wynagrodzenie należeć się będzie zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych,
 • jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, tak samo,
 • o ile nie ma u zlecającego obowiązującej taryfy, i nie umówiono się co do wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy,
 1. Powyższe dotyczyć będzie niezależnie czy w mowie zlecenia określono wynagrodzenie według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej czy miesięcznej.
 2. Co do umów zlecenia to, co prawda nadal nie ma wymogu zawarcia takiej umowy w formie pisemnej, jednak fakt wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, powoduje, że stanie się toniemal koniecznością, z uwagi, iż przepisy nakazują stronom:
 • ustalenia sposobu potwierdzania ilości przepracowanych godzin w ramach umowy zlecenia w celu prawidłowego ustalenia wysokości wynagrodzenia,
 • prowadzenia ewidencji ilości przepracowanych godzin,
 • tylko o ile strony umowy zlecenia zawrą umowę w formie pisemnej, będą mogły ustalić w niej sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, i będzie to ich obowiązywało,
 • o ile jednak będzie to forma pisemna z tym, że strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania ilości godzin wykonania zlecenia, jedna ze stron umowy, może w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, przekazać informację o ilości przepracowanych godzin w dowolny, z tym, że udokumentowany pisemnie sposób, np. w formie pisemnej, elektronicznej lub innej udokumentowanej,
 • w przypadku umowy zlecenia ustnej, zlecający będzie zobowiązany do potwierdzenia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, w dowolny, ale nadal udokumentowany pisemnie jak wyżej sposób. O ile tak się nie stanie, to zleceniobiorca, przed terminem wypłaty wynagrodzenia, powinien przekazać w udokumentowanej formie, informację o ilości przepracowanych godzin,
 • gdy kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, nastąpi odrębnie w stosunku do każdej z tych osób, zgodnie z ww. zasadami przekazywania w udokumentowanej formie,
 • zasady dokumentowania ilości godzin, nie będzie się stosować w stosunku do osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego a to z tej przyczyny bo musi ją prowadzić ten, który oddelegował do nas do pracy pracowników prac tymczasowych,
 1. Zleceniodawca przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.
 2. Poza osobami fizycznymi wykonującymi pracę na podstawie zlecenia zleconej przez przedsiębiorcę lub inną jednostkę gospodarczą, państwową samorządową itp., ww. przepisy w zakresie minimalnej stawki godzinowej, będą dotyczyć również osób, które wykonują jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie wykonują zadania wynikające z zawartej umowy zlecenia – jako tzw. „osoby samozatrudnione”.
 3. Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do wszystkich umów zlecenia niezależnie od tego czy wynagrodzenie w umowie określono według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej czy miesięcznej,
 4. Nie będą objęta zakresem stosowania minimalnej stawki godzinowej umowy:
 • cywilnoprawne zawierane między osobami fizycznymi
 • umowy rezultatu a więc umowy o dzieło
 • umów o świadczenie usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba,
 • umów gdzie o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (z tym, że nie dotyczy to usług ochrony obiektów, usług sprzątania),
 • umowy w których zostanie wskazanych kilka miejsc, w których ma być świadczona usługa, nawet, gdy o kolejności i czasie realizacji usługi w kolejnych miejscach, będzie decydował sam zleceniobiorca,
 • usług polegających na sprawowaniu w sposób ciągły opieki na osobami lub grupą osób przez okres dłuższy niż jedna doba, itp.
 1. Sankcje – przedsiębiorca, który wypłaca wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, grozi karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł., a postępowanie w tym zakresie, będzie prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 2. Z kolei od dnia 1 stycznia 2018 r., wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Końcowy wynik obliczeń, będzie zaokrąglany do pełnych dziesiątek groszy. Tym samym:
 • w 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalana będzie jako: wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (13 zł) X [(wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.; podzielona przez 2.000 zł. (tj. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) x 100%]