Porady podatkowe
08.12.2016

Zmiany w PIT i CIT – 2017

Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz fizycznych (PIT) w 2017 r.   

1) Płatność gotówką powyżej 15 000 zł wykluczy ujęcie wydatku w kosztach podatkowych po 1 stycznia 2017 r.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. podatnicy PIT i CIT, będą obowiązani zmniejszać koszty uzyskania przychodów (względnie zwiększać przychody) o zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności, dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania za pośrednictwem rachunku bankowego.

Najważniejsza zmiana w obu ustawach o podatku dochodowym tj. PIT i CIT, to zmniejszenie limitu płatności gotówkowych, dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami, i chodzi tu o sytuacje, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 15 000 zł W poprzednim stanie prawnym była to równowartości 15 000 euro (czyli ok. 60.000 zł).

Jednak jeszcze bardzie odczuwalne dla przedsiębiorców to fakt, że o ile przekroczona zostanie owa kwota 15 000 zł płatności gotówkowej, to cała płatność, nie będzie mogła zostać zaliczana do kosztów uzyskania przychodu (podstawa prawna art. 22p ustawy p PIT oraz art. 15d ustawy o CIT z uwagi na art. 22 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Drugą negatywną konsekwencją (z tym, że ta istniała w poprzednim stanie prawnym), to wyłączenie możliwości skrócenia terminu zwrotu VAT do 25 dni (podstawa prawna art. 87 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

2) Nowa stawka CIT 15%

Obniżona do 15% stawka podatkowa dotyczyć będzie dwóch grup podatników (nie dotyczy podatkowych grup kapitałowych):

  1. a) małych podatników – bez ograniczeń czasowych
  2. b) pozostałych podatników – tylko w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Małym podatnikiem w myśl art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, uważać się będzie podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (tj. 5.092.000 zł w 2016 r.)

Ustawodawca zastrzegł jednak (opóźnił) moment stosowana 15% stawki podatkowej o dwa lata, w stosunku do podatników podatku CIT, którzy zostaną utworzeni – po wejściu w życie nowelizacji, czyli (po 27 września 2016 r. – w tym dniu została opublikowana nowela CIT) i dotyczy to podatników, którzy zostali utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły te zdarzenia, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Podstawa prawna (art. 19 ust 1 pkt 2 lit a i b ust 1a i 1b CIT).

 5) Ulga innowacyjna jeszcze korzystniejsza od 2017 r.

Istniała w poprzednim stanie prawnym, ale od 2017 r., została rozszerzona o katalog kosztów kwalifikowanych podlegających premiowaniu w ramach ulgi innowacyjnej.

Dzięki tej zmianie, oprócz wydatków, które już istniały, dochodzą kolejne min. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego tak w Polsce, jak i w poza jej granicami, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy; ponoszenia kosztów prowadzenia postępowania przez Urząd Patentowy czy to w Polsce czy za granicą, itd.

Co istotne mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy będą obliczali premię innowacyjną przy zastosowaniu wskaźnika 50%. Inne podmioty mają stosować 50 % wskaźnik jedynie wobec tylko niektórych kosztów, a do pozostałych wskaźnik 30%, co i tak oznacza, trzykrotny jego wzrost w stosunku do obecnie obowiązującego.

Wydłużona została możliwość skorzystania z odliczenia ww. premii w zeznaniu podatkowy, w kolejnych następujące po sobie trzech latach podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia ulgi innowacyjnej.

Przypomnę tylko, że istotą ulgi innowacyjnej jest premiowanie ponoszonych przez podatników obu ustawa podatkowych, wydatków związanych z działalnością innowacyjną (jej definicja patrz art. 4a pkt 28 CIT tak samo art. 5a pkt 38-40 PIT).

Występują wówczas tzw. koszty kwalifikowane, od których naliczana jest następnie premia innowacyjna i ta podlega odliczeniu od dochodu podatnika (art 18b CIT tak samo art. 26e PIT).