Aktualności
13.12.2017

Zmiany w Kodeksie pracy w 2018 r.

Płaca minimalna

2018 r. płaca minimalna wyniesie 2 100 złotych brutto (w 2017 r., było to 2 000 zł ). Tak samo minimalna stawka za umowę zlecenia będzie wynosić 13,70 zł brutto za godzinę pracy (było 13,00 zł).

Rozszerzono grono osób do ochrony z uprawnień rodzicielskich

Grono osób uprawnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem na prawach takich, jak prawa rodziców rozszerzono o innych, pracujących członków rodziny (tj rodziców, teściów, dziadków, rodzeństwo, oczyma czy macochę), w sytuacjach, gdy sprawują oni opiekę na dzieckiem.

Powyższe powoduje, że ww. osoby zostają również objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku o ile korzystają z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznano im uprawnienia analogiczne do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Prostowanie treści świadectw pracy

Możliwość wystąpienia do pracodawcy o sprostowania danych w świadectwie pracy wydłużono z 7 do 14 dni. Pracownik będzie miał również prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania orzeczenia zastępującego świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie wyda mu świadectwa pracy. Z kolei niewydanie pracownikowi świadectwa może podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.

Termin przedawniania roszczeń ze stosunku pracy

Po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy (co do zasady 3 lata), ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.

Powyższe wskazuje, że o ile pracownik wystąpi do pracodawcy np. o zaległy urlop, po upływie terminu przedawnienie na jego dochodzenie, może obecnie to uczynić (poprzednio nie odniosło by skutku prawnego).

Z kolei pracodawca będzie mógł, albo uchylić się od jego żądania (wcześniej nic nie musiał robić), z tym, że wówczas musi wskazać na upływ terminu przedawnienia w dochodzeniu roszczeń. O ile tego nie uczyni, to tak jak by przyznał racje pracownikowi, a tym samym będzie zobligowany spełnić jego roszczenia – pomimo upływu terminu przedawnienia do ich zaspokojenia.

Nierównego traktowanie pracowników jak dyskryminacja.

Od 2018 r. każdy przejaw nierównego traktowania wśród pracowników, będzie można uznawać za dyskryminację, a to z kolei daje możliwość pracownikowi, ubiegania się o odszkodowanie w przypadkach innych niż te wymienione w art. 18(3a) Kodeksu pracy.

Definicja dyskryminacji w rozumieniu art. 18(3a) § 1 – pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nie będzie jednak dyskryminacją,

nierówność wynikająca z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące nawet, jeżeli pracodawca naruszył zasadę równego traktowania pracowników, określoną w art. 11(2) Kodeksu pracy, który wskazuje, przypomnę, że pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Art. 943 § 4 Kodeksu pracy, uzupełniono o możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę