Komentarze
19.12.2016

Zmiany w VAT – 2017

Najistotniejsze zmiany w podatku VAT – jakie czekają nas od 1 stycznia 2017 r.

 1. Stawki VAT pozostają na niezmienionym poziomie do końca 2018 r. Tym samym VAT 23%, 8%, 7%, 5% ,4% i 0% – nadal będzie obowiązywał na usługi i towary.
 2. Ulega podwyższeniu limit zwolnienia VAT podmiotowego, tj. takiego po przekroczeniu, którego stajemy się podatnikami VAT, chyba, że wcześniej sami zrezygnowaliśmy z tego zwolnienia. Poziom podwyższony został z dotychczasowych 150 000 zł do 200.000 zł i z którego to podwyższonego limitu będą mogli skorzystać podatnicy:
 • którzy łączną wartość sprzedaży w 2016 r., mieli wyższą niż 150.000 zł ale nie przekroczyła 200.000 zł,
 • podatnicy rozpoczynający w 2016 r., wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł
 1. Wprowadza się mechanizm „odwrotnego obciążenia VAT” (VAT nalicza i odprowadza nabywca a wystawca wystawia fakturę w kwocie netto), w zakresie wykonywania przezpodwykonawców większość robót budowlanych tj. wymienionych w grupowaniach PKWiU z 2008 od 41 do 43. O ile, zatem usługodawcą który będzie świadczył te usługi będziepodwykonawca, to wówczas dopiero, będzie stosowany mechanizm „odwrotnego obciążenia” dla nabywców takich usług. O ile podatnik będzie głównym wykonawcą robót budowlanych – mechanizm „odwrotnego obciążenia” nie będzie mieć zastosowania.
 2. Rozszerza się mechanizmem odwrotnego obciążenia w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u., w tym ze względu na dodanie towarów usuniętych z załącznika nr 13 do u.p.t.u., oraz zmieniona zostanie treść niektórych punków z tego załącznika a najważniejsze to przykładowo:
 • procesory, z zastrzeżeniem, że dotyczyć to ma wyłącznie dostaw dokonywanych po przekroczeniu limitu w wysokości 20.000 zł netto
 • biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o ww. próbie i srebra tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetny
 • inne, patrz załącznik nr 11 do u.p.t.u.
 1. Wydłużenie terminu do zwrotu podatku VAT do 3 miesięcy, który został przekazany, jako zabezpieczenie udzielanego podatnikowi kredytu, i tylko na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju. Wydłużony termin zwrotu dotyczyć będzie przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 2. Ogranicza się możliwość skracania terminu zwrotu VAT do 25 dni tylko do sytuacji:
 • należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej i podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
 • łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekracza 15 000 zł,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 • podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz terminowo składał deklaracje VAT. państwa.
 1. Rozszerza się o solidarną odpowiedzialność na pełnomocników składających zgłoszenia rejestracyjne w imieniu podatników za zaległości tych podatników. Odpowiedzialność ta nie będzie jednak miała charakteru bezwzględnego:
 • dotyczyć będzie wyłącznie zaległości podatkowych podatku VAT, powstałych z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego i tylko, lub aż, do kwoty 500.000 zł,
 • o ile powstała zaległość podatkowa nie wiązała się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej
 1. Ustawowo został wskazany katalog przesłanek, które o ile wystąpią, mogą spowodować wykreślenie z rejestru podatników VAT danego podatnika. Stanie się to możliwe np. bez podjęcia czynności sprawdzających przez organ podatkowy, gdy podane dane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub o ile podmiot lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, ale też:
 • gdy podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, chyba że podatnik dokona osobiści zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego, dłuższego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • o ile podatnik obowiązany był do złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K i tego nie dokonał za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały (chyba że w wyniku wezwania przez naczelnika urzędu skargowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą lub niezwłocznie złoży deklaracje,
 • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT-7/VAT-7K, w których jednak nie wykazuje sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia (chyba że niewykazywanie sprzedaży lub zakupów wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarcze),
 • wystawiały fakturę tak samo faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności, czyli tzw. „puste” faktury (chyba, że wystawianie takich faktur było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika,
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczy w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.
 1. Możliwe będzie usuwanie z rejestru podatników VAT czynnych podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione, z jednoczesnym pozostawieniem ich w rejestrze ze statusem podatników VAT zwolnionych, w sytuacji, gdy podatnicy ci wykazują w składanych deklaracjach podatkowych przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały wyłącznie sprzedaż zwolnioną (zwolnienie przedmiotowe) ale nie złożyli stosownego zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego.
 • nie będzie ww. dotyczyć sytuacji, gdy o ile podatnika zdoła przekonać organ podatkowy, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona na podstawie art. 43 u.p.t.u., związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona.
 1. Kwartalne deklaracje (VAT-7K) od 1 stycznia 2017 r, będą mogli składać tylko mali podatnicy. Tym samy, inni niż mali podatnicy, nie będą mogli już rozliczać się kwartalnie z podatku VAT. Z kolei mali podatnicy o ile:
 • rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, nie będą mogli składać deklaracji kwartalnych przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji, jako podatnicy VAT czynni. Dotyczyć to będzie zarówno małych podatników, którzy wybrali rozliczanie VAT metodą kasową, jak i pozostałych małych podatników.
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do u.p.t.u., (tzw. towary wrażliwe), nie będą mogli rozliczać się kwartalnie chyba, że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł. Nie będzie zatem miało znaczenia, czy wartość dostaw przekroczyła kwotę odpowiadającą 1% wartości sprzedaży podatników bez kwoty podatku (tak jak to było do końca 2016).
 1. W przypadku towarów tzw. wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 13 do u.p.t.u., dokonano zmian poprzez zmianę treści niektórych punktów jak i dołożona kolejnych towarów do tej grupy, ale też niektóre usunięto ze względu na dodanie do katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (patrz załącznik nr 13 do u.p.t.u.). Dodano np.:
 • olej rzepakowy,
 • folia typu stretch,
 • dyski twarde (HDD), dyski SSD.
 • więcej patrz załączniku nr 13 do u.p.t.u.
 1. Podatnik, który utracił (utraci) lub zrezygnuje z prawa do stosowania metody kasowej, różnicować będzie się moment rozpoczęcia składania deklaracji miesięcznych w zależności od:
 • o ile nastąpiło to w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału – deklaracje miesięczne mają być składane począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału, w którym limit został przekroczony,
 • w trzecim miesiącu kwartału – deklaracje miesięczne mają być składane począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc następujący po kwartale, w którym limit został przekroczony.
 1. Obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznych, z tym, że w 2017 dotyczyć to będzie niektórych podatników, którzy są:
 • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
 • są dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 7 i 8 u.p.t.u., lub nabywcą tych towarów lub usług;
 • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy PIT lub art. 27 ust 1c ustawy o CIT, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Inni niż wyżej wymienieni podatnicy staną się obowiązani do składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych dopiero od 1 stycznia 2018 r.
 1. Obowiązek składania za pomocą środków komunikacji elektronicznych dotyczyć będzie informacji podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz informacje podsumowujące w obrocie krajowym, tak samo korekty tych informacji.
 2. Nie będzie już możliwości składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych za okresy kwartalne.
 3. Wprowadza się nowe warunki wyłączenia solidarnej odpowiedzialności. Nie będzie podlegał solidarnej odpowiedzialności podatnik:
 • o ile na jego rzecz, dokonano dostawy towarów, a on dokonał w całości zapłaty towaru na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany w jego zgłoszeniu identyfikacyjnym, nie bedzioer
 • w przypadku transakcji paliwami (tj. towarami wymienionymi w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do u.p.t.u.), o ile podmiot dokonujący dostawy posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów.
 1. Wprowadza się ograniczenie możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej przez niektóre podmioty w zakresie handlem towarami wrażliwymi. Kaucje gwarancyjną będą mogły składać wyłącznie podmioty, które nie posiadają zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz inne warunki które zawiera art. 105b ust 1 u.p.t.u.
 2. Ustawodawca rozszerza zakres przepisów o karaniu dodatkowym zobowiązaniem podatkowym poprzez ustalenie nowych wartości tj. 100%, 30% i 20%. Co do zasady, kwota dodatkowego zobowiązania wynosi 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, które będzie ustalane przez organy podatkowe w pięciu przypadkach:
 • w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę różnicy podatku, do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą, od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,
 • nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.
 • chyba że wystąpią okoliczności wyłączające stosowanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, np. jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • z kolei w wysokości 20% (jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu albo złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego)
 • 100% (jeżeli nieprawidłowości wynikają z uwzględnienia faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący).