Porady podatkowe
25.01.2011

Jak zmienić warunki pracy i/lub płacy

Pracownicy biura Kognitariat z Warszawy prezentują porady podatkowe, które ułatwią prowadzenie działalności wielu osobom, a także będą przydatne ich pracownikom. Obecnie prezentowana porada dotyczy możliwości zmiany warunków pracy i/lub płacy pracownika.

Sytuacja pierwsza dotyczy możliwości zawarcia porozumienia zmieniającego.

Inicjatywa dotycząca rozwiązania pracy, zmiany stanowiska lub stawki wynagrodzenia może wyjść zarówno od pracodawcy, jak i od pracownika. Jeśli zostanie ustalone wspólne stanowisko między tymi osobami, można mówić o porozumieniu się stron, które ma swoje określone konsekwencje.

W przypadku porozumienia – niezależnie czy chodzi o rozwiązaniu umowy o pracę, czy też o zmianę jej warunków, można ustalić dowolny czas, w którym przedyskutowane kwestie ulegną zmianie. Dowolność w ustalaniu terminu oznacza, że zmiany mogą być wprowadzane zarówno po upływie miesiąca, jak i z dnia na dzień. Jeśli obie strony wyraziły na to zgodę, nie ma żadnych przeszkód, aby ustalenia nie zostały natychmiast wprowadzone w życie.
Sytuacja druga dotyczy wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy.

Jeśli między pracodawcą a pracownikiem nie dojdzie do porozumienia w kwestii zmiany warunków pracy, możliwe jest jedynie ich wypowiedzenie. Następuje ono wówczas, jeśli pracodawca uważa za konieczne wprowadzenie danych zmian (warunków umowy), a pracownik nie wraża na nie zgody.

Nie ma tu dowolności ustalania terminu, w którym zostaną wprowadzone zmiany. Czas ten jest uzależniony od okresu wypowiedzenia, odpowiedniego do rodzaju łączącej strony umowy o pracę, pod warunkiem jednak, że pracownik nie odrzucił proponowanych, nowych warunków płacowych przed upływem połowy okresu wypowiedzenia.

W piśmie wypowiadającym warunki pracy i/lub płacy powinno się znaleźć pouczenie co do terminu, w jakim pracownik może złożyć odmowę przyjęcia proponowanych warunków oraz konsekwencji ich odrzucenia. Zgodnie z art. 42 § 3 k.p. pracownik takiej odmowy może dokonać przed upływem połowy okresu wypowiedzenia (chyba że nie został o tym pouczony, wówczas odrzucić nowe warunki może skutecznie do końca okresu wypowiedzenia). Jeżeli to uczyni, to w efekcie umowa o pracę z tym pracownikiem rozwiąże się wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Niedokonanie przed upływem połowy okresu wypowiedzenia odmowy przyjęcia, ani też akceptacji nowych warunków pracy i/lub płacy, oznaczać będzie, że pracownik je przyjął (art. 42 § 3 zd. 2 k.p.). W efekcie zaproponowana przez pracodawcę zmiana warunków stanie się prawnie skuteczna.

Przykład:

Jeśli pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, zmiana warunków płacy będzie skuteczna wraz z upływem jednego miesiąca. O ile więc powiadomienie nastąpi np.1 lutego, to nowa stawka wynagrodzenia (lub nowe warunki pracy) będzie obowiązywać od 1 marca. W okresie wypowiedzenia zmieniającego pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego (tj. niezmienionego) wynagrodzenia za pracę” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1980 r., I PR 96/80, PiZS 1981, nr 8, poz. 58).

Ważne:

Zmiana warunków pracy i/lub płacy musi zostać dokonana (potwierdzona) na piśmie, niezależnie od tego czy to jest porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i/lub płacy.

Osoby, które poszukują więcej informacji i wskazówek, co do prawidłowości wręczonego im wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, albo poszukują specjalisty, który pomoże w skonstruowaniu odpowiedniego dokumentu mówiącego o porozumieniu stron, może skorzystać z usług naszego biura Kognitariat. Działamy na terenie całej Warszawy, a ze względu na lokalizację biura, obsługujemy Klientów głównie z m.in.:

  • Mokotowa,
  • Żoliborza
  • Woli,
  • Pragi.