Komentarze
04.01.2017

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od 1 stycznia 2017 r.

Przedstawiam skrótowo informacje o kolejnych zmianach wprowadzonych przez ustawodawcę od 1 stycznia 2017 r., tym razem w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Generalnie, nie ma większych zmian w tej ww. ustawie, poza zwiększeniem limituprzychodów, którego nieprzekroczenie w poprzednim roku, jest warunkiem korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej w kolejnym roku.

Dotychczas (od 2008 r. do końca 2016 r.), obowiązywał limit przychodów 150.000 eur (w 2016 r. – była to kwota 636.555,-zł).

Jak wspomniałem, ustawodawca zwiększył na 2017 r., ów limit do 250.000 eur., tj. do kwoty 1.074.400,-zł.

Powyższe powoduje, że w 2017 r., z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będą mogli korzystać podatnicy, uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy w 2016 r.:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokościnieprzekraczającej 1.074.400 zł, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 1.074.400 zł.

Tym samym, pomimo że w 2016 r., istniał ustawowy limit 150.000 eur – 636.555,-zł, to pomimo jego przekroczenia, można nadal korzystać w 2017 r. z tej formy rozliczania, chyba, że przekroczyło się w 2016 r. kwotę 1.074.400 zł.

Przypominam jedynie, że stawki podatku zryczałtowanego nie uległy zmianie i pobiera się je bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (patrz art. 12 ust 1 u.z.p.d.) i tak:

  1. 20% – dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
  2. 17% – przychody ze świadczenia min., usług reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa, obsługi centrali wzywania radio-taxi, pilotowania na wodach morskich przybrzeżnych i śródlądowych, związanych z zakwaterowaniem z pewnymi wyjątkami, przetwarzania danych itd.
  3. 8,5% – stosuje się min. do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej, ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego, prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, itd.
  4. 5,5% – do przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, itd.
  5. 3,0% – przychodu min., z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, usługowej w zakresie handlu itd.
  6. 2% – do przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, po spełnieniu dodatkowych warunków

Na koniec przypomnę, że istnieje, co do zasady, ustawowa możliwość w dwóch przypadkach, uwzględnienia straty podatkowej, rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (patrz art. 11 u.z.p.d.):

  1. Kiedy podatnik zmienia formę opodatkowania z zasad ogólnych na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, i wykazał (poniósł) stratę na opodatkowanym na zasadach ogólnych poniósł stratę, która nie została czy to w całości czy w części skompensowana z dochodami lat następnych.
  2. W sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność w różnych formach organizacyjnych różnie opodatkowanych. Wówczas możliwe jest, aby uwzględniał on np. w przychodach ewidencjonowanych stratę podatkową poniesioną w działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych.