KORONAWIRUS
03.04.2020

ZUS wnioski o wsparcie z w ramach tarczy antykryzysowej

Na stronach ZUS ukazały się wnioski o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

 •     RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 •     RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 •     RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność
 •     RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wnioski można złożyć:

 •     drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 •     za pośrednictwem poczty,
 •     osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Przypominam wniosek: 

RDZ – można składać do 30 czerwca 2020 r.

RSP-C i RSP-D – najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii i nie wcześniej niż od maja

RDU – najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii

W załączniku raz jeszcze przesyłam usystematyzowane informacje o przyznanych ulgach w ramach ZUS

Poniżej wyjaśnienia co do wniosku RDZ  

Jak dowiadujemy się z treści objaśnień wniosku RDZ część II pkt 1, za osoby ubezpieczone*, za** a więc takie które mogą wystąpić o umorzenie składek do ZUS za marzec, kwiecień i maj, uznaje się:

 • osoby ubezpieczone* – „osoby zgłaszane do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych, w tym osoby współpracujące z osobą prowadzącą pozarolnicza działalność oraz prowadzącą pozarolniczą działalność, która opłaca składki jednocześnie za innych ubezpieczonych”,
 • za** – „dotyczy płatników, którzy na dzień 29 luty 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych”

Wynika z powyższego, że zwolnienie dotyczy samozatrudnionych, twórców i artystów, przedstawicieli wolnych zawodów, wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółek osobowych (komandytowej i partnerskiej) a również osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inna formę wychowania przedszkolnego.  

Co do podmiotu zatrudniające pracowników i zleceniobiorców do limitu 9 osób zgłoszonych do ubezpieczenia, nie wlicza się wspólników/właścicieli, przy czym również te osoby z uwagi iż są zgłoszone indywidualnie do ZUS, mają prawo wystąpić o umorzenie za trzy miesiące płaconych składek, tak jak i za pracowników i osoby współpracujące. W ich jednak przypadku, o ile ubezpieczali się powyższej minimalnej podstawy składek (a wiec płacili składki za siebie więcej niż 1 431,48 zł a bez chorobowego więcej niż 1 354,64 ) to tylko te wartości będą  mogły być im umorzone na trzy miesiące, a różnice należy wówczas dopłacić.     

Uwaga pułapki!

ZUS wskazuje na kolejne warunki, jakie muszą spełnić tacy ww. przedsiębiorcy, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek przez 3 miesiące.

ZUS  informuje, że będzie to pomoc publiczna, a to powoduje że będą mogli skorzystać z tego zwolnienia tylko podmioty które:

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy, oraz
 • o ile zalegali na 31 grudnia 2019 r., za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarli z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,

Kolejny warunek, których sytuacja ekonomiczna wg stanu na 31.12.2019 jak niżej:

 1. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek komandytowo-akcyjnych – o ile wysokość nie pokrytych strat nie przewyższała 50% wysokości kapitału zarejestrowanego      
 • spółek jawnych, komandytowych, spółek partnerskich, oraz cywilnych – o ile wysokość niepokrytych strat nie przewyższała 50% jej kapitału według ksiąg spółki
 • podmiotów nie spełniających kryterium kwalifikującego go do objęcia postępowaniem upadłościowym.

Ad A)

co do nie przewyższania 50% wysokości kapitału zarejestrowanego warunek jest spełniony, jak wyjaśnia ZUS, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy, oraz kapitał z aktualizacji wyceny), uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna nie przekracza połowy wartości kapitału zarejestrowanego tj. akcyjnego lub zakładowego

Ad C)

kryterium kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowy na 31.12.2019 r. to przypomnę że za niewypłacalność uznaje się sytuacje gdy:

 1. Traci się zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
 2. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
 3. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Przy czym do majątku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości a do zobowiązań pieniężnych, nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.
 4. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.
 5. Pkt 2-4 nie ma zastosowania do spółek osobowych określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Powyższe jest o tyle istotne, że wniosek należy podpisać wskazując, że jest się świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania.