Porady podatkowe
02.01.2014

Zwrot za materiały budowlane

Prezentujemy zmieniające się ustalenia prawne związane z zwrotem podatku VAT za materiały budowlane. Michał Kaczmarski – doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy pokazuje, jak zmieniały się ustalenia począwszy od roku 2004 i jaki wpływ miały one na obecnie stosowane zwroty VAT za materiały budowlane.

1 maja 2004 roku podwyższono VAT na materiały budowlane z 7% do 22%, przy czym wskazane było, że w budownictwie mieszkaniowym nadal będzie obowiązywać niższa stawka. W dniu 29 sierpnia 2005 roku wydano ustawę, na mocy której osobom fizycznym przysługiwał zwrot podatku dla niektórych wydatków związanych z budową mieszkaniową (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm) – ustawa ta zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2006 roku.

Jednak od 1 stycznia 2014 roku w życie zostaje wprowadzona ustawa z dnia 27 września 2013 r, która mówi o pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania przez młode osoby (Dz. U. poz. 1304).- dalej u.n.p.m. W związku z tym zwrot VAT za materiały budowlane na dotychczasowych zasadach obowiązuje do końca 2013 roku. Wynika to z przepisów przejściowych – (Dz. U. poz. 1304).- dalej u.n.p.m.
Wskazane przepisy prawne należy rozumieć w taki sposób, że osoby fizyczne, które do 31.12.2013 roku ponosiły wydatki na zakup materiałów budowlanych, od 01.01.2014 mogą ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków, jeszcze na starych zasadach.
Jeśli zakup tych materiałów nastąpił już po 01.01.2014, to osoby które go dokonały będą musiały stosować się do nowych przepisów, tj. ustawy z 27 września 2013 r o pomocy państwa w zakupie mieszkania – o tym w dalszej części artykułu.

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1.    od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;

2.   od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;

3.   od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;

4.   od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;

5.   od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Jeśli wniosek o zwrot VAT składany jest pierwszy raz po 31.12.2013 to limity kwoty zwrotu obliczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i mają dotyczyć okresów liczonych od daty złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 roku (art. 32 ust 2 i 3 u.n.p.m).
Kwota zwrotu może wynosić:
33.385 zł – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę (i jest to w roku 2013) – limit zwrotu to 12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2;
14.308 zł – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę – limit zwrotu wynosi 12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2.

Kwoty zwrotu wydatków dla poszczególnych stawek podatku VAT:

  • Jeśli stawka VAT wynosi 22% to kwota zwrotu będzie wynosiła 68,18% – w przypadku zakupów dokonanych do końca 2010 roku (opodatkowane były one stawką 22%);
  • Jeśli stawka jest wyższa niż 22% (czyli od 2011 roku), to kwota zwrotu wynosi 65,22% – dla stawki 23%;
  • Jeśli VAT ulegnie zmianie w kolejnych latach, to kwota zwrotu będzie wynosiła 62,50% – dla stawki 24% i 60 % – dla stawki 25%.

Zwrot za materiały budowlane może być dokonany tylko na podstawie złożonego wniosku w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania danej osoby fizycznej (por. art. 5 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 4 u.z.VAT). Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą złożyć wniosek na dwa sposoby: wspólnie oraz odrębnie (por. art. 5 ust. 2 u.z.VAT). Winno się złożyć te wnioski w urzędzie skarbowym właściwym do miejsca zamieszkania małżeństwa, a jeśli nie mieszkają oni razem – do wybranego urzędu jednego z małżonków.
Jeśli wnioski będą składane odrębnie, należy złożyć je w US zgodnym z miejscem zamieszkania i jednocześnie powiadomić urząd skarbowy drugiego małżonka o podjętych działaniach. Wniosek o zwrot VAT może być złożony tylko raz w roku, w dowolnym miesiącu.

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe przepisy o zwrocie VAT za materiały budowlane – wyjaśnienie:
Ubieganie się o zwrot VAT z wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, od 01.01.2014 może mieć miejsce, jeśli:
Wydatek został poniesiony w związku z:

  • budową domu jednorodzinnego,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkaniowe bądź też rozbudową czy przystosowaniem budynku niemieszkalnego jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Przedsięwzięcia z punktu 1. realizowane były na podstawie pozwolenia na budowę, które zostało wydane po 1 stycznia 2014 roku.
Powierzchnia lokalu mieszkaniowego lub budynku z pkt.1 nie przekraczała 75 i 100 metrów.
Osoba fizyczna, która do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie ukończyła 36 lat.
Do dnia złożenia wniosku wnioskodawca nie był:
a)    właścicielem innego budynku lub lokalu mieszkaniowego,

b)  osobą, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal mieszkalny lub budynek),

c)  właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Wyżej zaprezentowane informacje to najnowsze ustalenia prawa podatkowego, z którymi powinni się zapoznać wszyscy zainteresowani zakupem lokalu mieszkaniowego lub budową domu jednorodzinnego. W przypadku wątpliwości i niejasności w interpretowaniu prawa zapraszamy do biura księgowo-podatkowego Kognitariat z Warszawy. Nasi doradcy podatkowi nie tylko udzielą wsparcia i wytłumaczą zawiłości prawa podatkowego i nowelizacji ustaw, ale za pomocą zatrudnionych księgowych zaproponują pomoc w tworzenie odpowiedniej dokumentacji, wniosków do urzędów skarbowych oraz rozliczanie wszystkich wydatków i zwrotów VAT. Zapraszamy do Śródmieścia, na Stare Miasto wszystkich zainteresowanych, w tym najbliższych mieszkańców Warszawy, z dzielnic:

  • Żoliborz,
  • Mokotów,
  • Wola,
  • Praga.